Търсят съдебни заседатели в Казанлък

Общински съвет на Казанлък откри процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък за мандат 2020 – 2024 година. Това става ясно от публикувано обявление на официалния сайт на Общинския съвет в Казанлък. Желаещите да станат такива могат да подават совите документи до 29-ти ноември включителон, в Деловодството на Съвета.

Търсят се 26 съдебни заседатели, като най-малко 10 на сто от тези лица трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който е на възраст от 21 до 68 години, има завършено най- малко средно образование; има настоящ адрес в общината, не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията и не страда от психически заболявания.

Общинските съветници вна Казанлък не могат да бъдат съдебни заседатели в същия съдебен район. Такива не могат да са и работещите в Прокуратурата, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност.

Желаещите да кандидатстват за съдебни заседатели могат да се информират за нужните документи от сайта на Общинския съвет в Казанлък.Сред нужните такива е и Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Документът се издава от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на електронен адрес info@comdos.bg или на адрес: София, 1000, ул. „Врабча“ № 1, тел. 02/800 45 06

Общинският съвет на Казанлък ще избере Временна комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели.