Държавата компенсира бизнеса за скъпия ток до края на март Компенсирането на небитовите потребители и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи заради високите цени на електроенергията ще продължи до края на март 2023 г.
На днешното си заседание служебното правителство одобри програма за компенсиране за периода 1 януари 2023 - 31 март 2023 г., която надгражда предходните. Тя обхваща около 633 хиляди небитови крайни клиенти на електрическа енергия, като ще подпомага и електропреносните и електроразпределителните дружества за технологичните им разходи, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.
Индикативният бюджет на програмата е в размер на близо 330 млн. лв. За компенсиране на всички небитови крайни клиенти на електроенергия и за операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи при достигане на средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента "ден напред" на БНЕБ над определената от КЕВР прогнозна пазарна цена за текущия регулаторен период. Парите ще бъдат осигурени от целевите вноски, които задължените лица правят във фонда "Сигурност на електроенергийната система".
Програмата предвижда всички небитови крайни клиенти да бъдат компенсирани изцяло за разликата между реалната средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента "ден напред" на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ) за съответния месец и базовата цена от 200 лв/МВтч.
Електропреносните и електроразпределителните оператори ще бъдат компенсирани за електроенергията, която закупуват за технологичните си разходи. Максималният размер на компенсацията за тях се изчислява като разлика между средната месечна цена за базов товар на сегмента "ден напред" на БНЕБ и определената от КЕВР прогнозна пазарна цена от 421.08 лв/МВтч за оператора на електропреносната мрежа и 446.78 лв/МВтч за операторите на електроразпределителните мрежи.
Правителството очапва продължаването на компенсациите за операторите през първото тримесечие на 2023 г. да съдейства за намаляване на финансовия им дефицит, който се натрупва заради повишени технологични разходи, което от своя страна да ограничи необходимостта от поскъпване на мрежовите услуги за всички крайни потребители, включително и за битовите.
Компенсациите по програмата ще бъдат изплатени до 30 юни 2023 г.