На подадената жалба в ОИК Казанлък на 6 октомври от 4-та кандидат-кметове Николай Стефанов Терзиев, Радион Василев Попов, Минчо Иванов Ковачев, Стойчо Христов Чичеков, комисията реши че в съдържанието на жалбата (г-жа Галина Стоянова е провела предизборна среща в ДГС Казанлък) не се излагат конкретни факти, които да сочат на нарушение на чл. 182, ал. 1 от ИК. Предвид изложеното, ОИК приема, че не е установено нарушение на забраната за предизборна агитация по чл.181 ал.1 от ИК, и оставя без разглеждане жалба с Вх.№161/06.10.2015 16:10 ч.. Решението подлежи на обжалване в 3 дневен срок от обявяването му пред ЦИК.