Новите основи за определяне на такса битови отпадъци и образец за определяне на план-сметката за такса ,,,смет” разискваха Общинският съвет на Казанлък, специалисти от Общинска администрация, кметове на населени места в общината и експерти от НСОРБ на изнесено обучение в Бургас, съобщава на официалната си страница Община Казанлък. На него присъства и кметът Галина Стоянова.
От 2025 година ще има три варианта за плащане на такса битови отпадъци, според количеството смет. Единият вариант е с брой торби, другият - на база вместимост на контейнерите за боклук, а третият – на човек от домакинството.
Общинският съвет може да приеме различни основи за отделните населени места, за отделните зони в тях, както и за различните категории задължени лица. В наредбата са заложени различни варианти за изчисляване на такса битови отпадъци (ТБО) според характеристиките на населеното място. Всяка община сама ще избере вариант, съобразно конкретния район, квартал, село. Например, ако зоната е гъстонаселена и с големи жилищни сгради, таксата да се изчислява според обема на контейнера и честотата на извозването, а в зони с преобладаващо еднофамилни къщи - в персонални кофи или торби.
Това означава, че ще е възможно в един квартал да се плаща с торби, в друг – на човек от домакинство, а в трети – вместимост на контейнерите за смет и честотата на тяхното извозване. Съгласно наредбата, броят торби за годината за даден имот ще се определя съобразно извършения анализ за количеството битов отпадък, генерирано за този имот. Общинският съвет ще може да определи минимален брой торби, които да бъдат закупени от живеещите.
Това ще става на базата на анализ за минималното количество битов отпадък, генерирано от един ползвател на услугата в дадено населено място или зона. Ако таксата се плаща на база контейнери за боклук, тя ще се разпределя според идеалните части на живеещите в имота, към който контейнерът е зачислен.
При начисляване на таксата на база брой ползватели ще се взема предвид броят на всички лица, които ползват имота. Това включва собственици, наематели, обитатели, лица с настоящ адрес и т.н. Ако обитателите нямат настоящ адрес, се взема предвид постоянният. Годишният размер на таксата ще се разпределя към задължените за имота лица в зависимост от притежаваните от тях идеални части. Информация за броя на ползвателите на услугата, както и всяка тяхна промяна, във всеки имот ще се събира служебно или чрез подаване на декларация. При изчисляване на таксата на основа на торби и контейнери тя ще може да се диференцира на база вид на отпадъка – хартия, пластмаса, стъкло, метали, биоотпадъци. За целта Общинския съвет трябва да приеме специална наредба.
В момента общините са длъжни да осигурят съдове за събиране на битовите отпадъци и да организират транспортирането им до инсталации за третиране или до депа за обезвреждане.