Спира се движението по ул. „Хемус” в Казанлък
Временно се спира достъпът на моторни превозни средства от ул.“Хемус“ към ул.“Ненко Балкански“. Ограничението е във връзка със започналите строително-монтажни работи за изграждане на ВиК-мрежата в кварталите “Кулата“ и “Крайречен“ в Казанлък. Дейностите се извършват съгласно проект на Община Казанлък за изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в кв.“Кулата“ и в кв.“Крайречен“, финансиран от ПУДООС към екоминистерството. Проектът е на обща стойност 1 987 049,40 лв. и ще бъде реализиран до края на 2016 г.
Общината финансира със собствени средства строителния и авторския надзор.

За последователността на изпълнение на дейностите Община Казанлък поема ангажимента своевременно да информира гражданите.