Ще декларират ли кметовете служебните си коли?

Да се разшири кръгът на обстоятелствата, които са длъжни да декларират лицата на висши публични длъжности. Сред тези обстоятелства са чуждо недвижимо имущество и чужди превозни средства, подлежащи на регистрация, на стойност над 10 000 лв., които лицето трайно ползва (повече от 3 месеца), както и обучения, ако еднократната им стойност надхвърля 10 000 лв.
Това предвижда редактираният вариант на антикорупционния законопроект, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет, обсъден на Оперативно заседание днес. Съгласно този законопроект, се запазва задължението за деклариране имуществото и доходите на съпрузите и ненавършили пълнолетие деца. Новост в закона е задължението за деклариране на имуществото и доходите и на лицето, с което задълженият е във фактическо съпружеско съжителство. Така законопроектът предлага първата легална дефиниция в българското законодателство на понятието съжителство на съпружески начала, продължило повече от две години.
Лицата, които обхваща законът, са заемащите висши държавни и други длъжности, както и тези, имащи правомощия по разходване на публични средства. Допълнително са включени няколко категории лица в системи с повишен корупционен риск. В обхвата на закона са добавени и офицерите от висшия команден състав на въоръжените сили.
Законопроектът предлага промени в процедурата по отнемане на незаконно придобито имущество. Предлага се „значителното несъответствие” между имуществото и нетния доход да е 120 000 лв., а не както досега – 250 хил. лева.
Задълбочени проверки ще се образуват при несъотвествие при проверката на декларацията за имущество и интереси над 20 хил. лева, при влязло в сила решение за конфликт на интереси и при сигнал или медийни публикации с достатъчно данни, преминали през предварителна проверка.