Сериозни инвестиции във водопроводната мрежа в Казанлък

Очаква се от края на 2019 година, през 2020 и 2021 година да бъдат вложени сериозни инвестиции от порядъка на милиони левове в обновяване на водопроводната мрежа в централната градска част, т.нар. средна зона, на Казанлък. Ще бъде направена и цялостна подмяна на довеждащия водопровод от водоизточник Сахране до Казанлък. Средствата за всички тези мащабни дейности, които включват не само работата по подмяна на старите водопроводи със съвременни, но и всички съпътстващи дейности, свързани с прекарването на ВиК-мрежата, разкопаването, сградните отклонения, преминаването през имотите и възстановяването на настилките, да бъдат осигурени по проект по ОП „Околна среда” 2014 -2020.


Регионалното прединвестиционно проучване вече е готово, преминало е съгласуване с общините и с Асоциацията по ВиК, текат техническите процедури, информира за хода на процеса инж. Станислав Христов, ръководител на Експлоатационен район – Казанлък към „ВиК” ЕООД – Стара Загора.

Дължината на външните водопроводи от водоизточниците до чертите на Казанлък и 19-те населени места в общината е 250 километра, а на вътрешните водопроводи - 130 км. Всяка година „ВиК” ЕООД – Стара Загора, Район - Казанлък, има програма за основни ремонти и за подмяна на участъци от водопроводната мрежа. Те са съобразени с регионалните проучвания и са съгласувани с програмата на Община Казанлък за ремонт и асфалтиране на улици.

Основни водоизточници за Казанлък са 9-те кладенеца Търничане-Габарево, Дренаж-Сахране и Северните кладенци. Средно 30 км пътува водата от водоизточниците до средната зона на Казанлък. В резерв е водоизточникът Тунджа –Запад с 3 кладенеца, които се включват за водоснабдяване на южната зона на община Казанлък при възникване на авария.

В национален мащаб Регионалните прединвестиционни проучвания са готови, 13 от тях са одобрени от МРРБ и са предадени на ВиК операторите, които трябва да подготвят формулярите си за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Финансирането е в размер на 1.2 млрд.лв, съобщи в края на декември 2018 година Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Крайният срок за подаване на проекти в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е 23 април 2019 г., но първите формуляри ще бъдат внесени в МОСВ много по-рано – още през февруари.

Проектите ще се изпълняват на територията на 51 агломерации с над 10 000 еквивалент жители, като от подобрената инфраструктура ще се възползват над 2 млн. българи.
Определените за изграждане ВиК обекти включват 800 км водопроводна мрежа, както и канализационни колектори, пречиствателни станции, съоръжения за третиране на утайки, автоматизирани системи за управление на ВиК системите и др. Предвижда се да бъдат обявени над 190 обществени поръчки.