Към 25 март 2021 година свободните работни места, които обяви Бюрото по труда в Казанлък, са едва 74. От тях 14 са за монтажници на изделия от метал, 20 са за кофражисти, 9 - за машинни оператори, трима охранители, две медицински сестри, машинни оператори за сондажно оборудване, двама обслужващи магазин. Останалите са по един за учител по математика, учител по математика и информатика, психолог, ветеринар, техник, производител на хляб и др. От 74-те свободни позиции 5 са във филиалите на Бюрото по труда – една медицинска сестра и четирима продавач-консултанти.

От 25 март до 2 април работодателите могат да кандидатстват за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост, като Бюрото по труда в Казанлък разполага с финансови средства за това. Мерките касаят наемането на продължително безработни лица – младежи до 29-годишна възраст, стажуване на безработни младежи, за безработни с трайни увреждания, самотни родители, безработни над 55 години и други. Общо за тези 13 категории хора Бюрото разполага с финансов ресурс от близо 95 хил. лева.

Извън горепосочения срок работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, младежи, ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, завършили образованието си - свободните средства са 5837 лв.; както и осигуряват обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица – 4229 лв.

За обучение на възрастни по чл.63 от Закона за насърчаване на заетостта свободните средства са 3528 лв.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък.