31 точки и две запитвания от съветници са включени в дневния ред на заседанието на Общинския съвет в Казанлък, което ще се проведе на 28 март.
Внесено е и предложение за относно изменение на бюджет 2024 – промяната е заради необходимостта от закупуването на нов хардуер и софтуер за нормалното функциониране на електронната система на местния парламент. Друго предложение е за възлагането на услугата „Грижи в дома“, която се финансира по програма „Развитие на човешките ресурси“ и се изпълнява от Домашен социален патронаж. Тя осигурява подкрепа в домашна среда на възрастни лица в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, живеещи на територията на община Казанлък, предоставяйки им почасови социални и интегрирани здравно-социални услуги. Съветът ще разгледа предложението за кандидатстването на Общината по проект за „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на Община Казанлък - Етап 2“ по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ /Покана 2/, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. По него се предвижда подмяната на уличното осветление в 14 населени места в общината.
На сесията ще бъдат обсъдени промяна в постоянните комисии на Общинския съвет, създаването на временна комисия за допълнителен избор на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд-Казанлък, създаване на наблюдателна комисия към местния парламент по реда на чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), Мандат 2023 – 2027 г.
Съветниците ще гласуват и за приемането на годишния отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците 2021-2028 година и на годишния доклад за 2023-та, за наблюдение и изпълнение на Плана за интегрирано развитие на Община Казанлък за периода 2021-2027 година.