Публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове ще се проведе в Зала 6 на Общината в Казанлък на 15-ти май. началото е 17,30 часа.

За участие в него кметът на община Казанлък Галина Стоянова кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината.

Дългосрочният общински дълг под формата на кредит ще е предназначен за изпълнение на инвестиционен проект.

Средствата по кредита ще се използват в комбинация с безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект „Светът на траките“. Проектът е по процедурата "Развитие на туристически атракции“, приоритетна ос „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ .

Максималният размер на дълга е до 2 млн. лева. Индикативният общ срок на дълга, вкл. гратисният период, е до 192 месеца, с възможност за предсрочно погасяване.

Обезпечението на кредита ще е чрез учредяване на особен залог на собствените приходи на общината, съгласно Закона за особените залози и Закона за публичните финанси.

По общественото обсъждане ще се приемат и писмени предложения и становища. Това ще става в деловодството на Община Казанлък и на електронен адрес mayor@kazanlak.bg .

Проектът "Светът на траките" има за цел да покаже древното царство на одрисите, културата ибита на тези, които са го населявали.

Проектът ще се реализира върху площ от 200-230 квадратни метра. В макета на "Светът на траките" ще бъдат разположени сгради и улици, пресъздаващи автентичната атмосфера на древния тракийски град, останал под водите на язовир „Копринка“. Ефектно осветление ще допълва обстановката под открито небе, в която туристите ще се чувстват като в античността.Бюджетът на атрактивиня проект ще е до 8 милиона лева.