На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, Община Казанлък съобщава на заинтересованата общественост, че на 8 май в Ритуалната зала на Общината, от 17,00 ч. ще се проведе обществено обсъждане на проект за частично изменение на ОУП на Община Казанлък.
Изменението обхваща УПИ V-4557 и IV-94, кв.428 по плана на гр. Казанлък /ПИ с идентификатори 35167.502.74 и 35167.502.94/, за които с Решение № 106 от 28.03.2024г. на общински съвет- Казанлък е дадено разрешение за изменение на ОУП на община Казанлък.
Проекта предвижда да се промени устройствената зона от Сп /Спортна зона/ в Са /Зона за озеленяване, спорт, атракции и допълващи ги обслужващи дейности, с цел инвестиционна инициатива на община Казанлък за Реконструкция на общински спортен обект „Колодрум“ в многофункционална спортна зала.
Материалите могат да се разгледат от всички заинтересовани лица на електронния сайт на община Казанлък- www.kazanlak.bg в раздел: обществени обсъждания. Предложения, становища или възражения могат да се подават на гише №3 в Центъра за информация и услуги на граждани или на е-mail mayor@kazanlak.bg в срок до 08.05.2024г.