Община Казанлък е на 86-то място сред 265 общини в България по спазване на изискванията за публичност, наложени от Закона за Достъп до обществена информация и новите промени в него от края на миналата година, които вече са влезли в сила. Първи са в Община Сливен, на областно ниво Казанлък е втори, след Раднево. Класацията е направена от „Програма Достъп до информация“, чийто одит вчера бе представен и на областно ниво в Стара Загора.

Проучването е съобразено с гратисния срок от три месеца, в който общините и държавните институции, трябваше да коригират действията си, съобщи изпълнителният директор на ПДИ – Гергана Жулева. Индикаторите на основата, на която се направи оценката на публикуване в интернет, са организирани в три основни групи.
Повечето от министерствата, държавните агенции, комисии и общините, са изпълнили изискванията на закона, но проучването показва сериозно изоставане относно публикациите на общините, свързани с информацията за гражданите по основния местен закон – бюджетът за 2016-та година.
Половината от общините - 50.94 % не са публикували своя проект за Бюджет 2016, което е задължително по закон. Едва 53.21 % са публикували Отчета за изпълнението на Бюджет 2015. Проект за Общ устройствен план, на сайтовете си, са качили само 15 % от кметските администрации. Проучването установява и липса на датировка на момента, в който се публикуват съответните документи, които задължително по закон следва да са по всяко време публични за гражданите. Плановете си за развитие, са публикували 55.75 % от институциите, задължени от закона. Стратегиите си – едва 55.75 %, Програмите за развитие – 51.68 %.
Повечето институции нямат на електронните си страници добри търсачки, които да улесняват по ключови думи търсенето на публичната информация от страна на гражданите, неправителствените организации и медиите.
Всички проверени 565 институции в системата на изпълнителната власт, от които 18 министерства, 28 областни администрации, 90 държавни агенции и комисии, изпълнителни агенции и други, 150 териториални органи, 265 органи на местно самоуправление, 11 независими органи на власт и 3 публично правни субекти, са отговорили на подадените от ПГИ електронни заявления за достъп до информация. Както е известно, всеки гражданин може да поиска достъп до обществена информация от горните институции и по електронен път, стига да ползва публично обявен електронен адрес на министерството, агенцията, общината или друга организация, която трябва да се отчита, според Закона.
Изследването отчита и слабости по отношение на публикацията на декларациите за конфликт на интереси, както и по отношение на описанията на документите, които се публикуват. Много от институциите нямат специална секция по Закона, което също затруднява намирането на информацията. Повечето институции публикуват обществените поръчки,но не в цялата информация по тяхната реализация и отчитане. Не всички качват на страниците си конкурсите за държавни служители.


Повечето от промените в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), особено отнасящите се до публикуването на информация на интернет страниците, обнародвани в брой 97 на Държавен вестник от 11 декември 2015, влязоха в сила на 12 януари 2016, подчерта по време на презентация на резултатите Гергана Жулева. Администрацията имаше тримесечен срок за подготовка на публикуването на задължителните категории информация по чл.15, ал.1 и член 15а, ал.2, ал.3, ал.4., обясни още тя. На срещата в Стара Загора, известният медиен юрист и ръководител на правния в екипа на Програма Достъп до информация, адвокат Александър Кашъмов, говори за публичните регистри в условията на новите промени в Закона за достъп до обществена информация. Практически съвети по подготовката на заявленията до достъп до обществена информация, даде адвокат Дарина Палова от ПДИ/на снимката/.