В списъка с Региони за оценка и управление качеството на атмосферния въздух са включени и общините Гълъбово, Сливен, Раднево, Ямбол, Стара Загора, в които все още не е постигнато качествено и устойчиво намаляване на замърсяването на атмосферния въздух по показатели серен диоксид и фини прахови частици.


Интервю с д-р Петя Папазова, директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора


През 1996 г. Петя Папазова се дипломира като магистър по екология в ПУ „Паисий Хилендарски” – Пловдив. В същия университет завършва втора специалност - „Журналистика”. От 1999 г. работи като еколог в Община Казанлък. През 2014 г. защитава докторска степен към Лабораторията по физика на околната среда - БАН. Има специализации в страната и в чужбина.След конкурс, от 1 април 2015 г. встъпва в длъжност като директор на РИОСВ – Стара Загора. Омъжена е, има две дъщери.


- Д-р Папазова, преди близо месец, на 9 юли 2016 г., официално бе открита Регионалната система за управление на отпадъците край Стара Загора. Като еколог как оценявате съоръжението, което ще приема отпадъците на повече от 10 общини, включително и от Казанлък?

- Това е един голям проект, в който са инвестирани 52 млн. лв. Регионалната система за управление на отпадъците – Стара Загора, ще обслужва близо 370 хиляди жители от 12 общини. Това са Стара Загора, Раднево, Опан, Гълъбово, Чирпан, Братя Даскалово, Казанлък, Гурково, Николаево, Павел баня, Мъглиж и Твърдица.

По проекта са изградени клетка едно на новото регионално депо с капацитет 130 000 тона годишно, сепарираща инсталация с капацитет 30 000 тона годишно и компостираща инсталация с капацитет 30 000 тона годишно. Съоръженията отговарят на всички екологични изисквания по отношение опазване на почвите, водите и въздуха. Инфилтратите се събират в хидроизолиран резервоар, след което съдържанието се изпомпва, пречиства и се отвежда във втори резервоар. В него се вливат и събраните дъждовни води. Тези води ще се използват за оросяване на компоста, който се произвежда в депото. След пречистване, излишните води ще се заустват в река Сазлийска.

Компостираща инсталация е снабдена със съвременна пречистваща система на отделените газове, които ще преминават през 4 биофилтъра със стърготини от борови кори, с което се пречиства въздухът и се гарантира премахване на неприятните миризми. По проекта са изградени и три претоварни станции – в Казанлък, Гурково и Гълъбово, които имат за цел да се намалят разходите при транспортиране на генерираните отпадъци от общините до Стара Загора.


В резултат от реализацията на проекта битовите отпадъци от 12-те общини ще минават през предварително третиране (сепариране). Зелените отпадъци също ще се събират разделно и компостират. Самият терен на регионалното депо е предвиден така, че на следващ етап има възможност от разширение с още 2 клетки.

- Има ли опасност от замърсяване на въздуха и почвите около регионалното депо и можем ли да успокоим жителите на близките населени места, че системата е напълно безопасна за тях?

- Това е един мащабен проект, на който, съгласно екологичното законодателство, са извършени доклад по ОВОС, издадено е и комплексно разрешително на община Стара Загора, а съоръжението е прието през месец юли с акт 16 от Държавна приемателна комисия. При всички тези преминали процедури различни експерти и институции са съобразили мястото, естеството на дейността, така че да се осъществява екологосъобразен начин на третиране на отпадъците.С началото на експлоатацията му ще се рекултивират и закрият 9 стари общински депа за отпадъци, като тази дейност ще се финансира със средства от ПУДООС.

- От години съществува проблем в Казанлъшката долина – дървопреработвателното предприятие „Кастамону България” АД, с. Горно Сахране. Какви проверки са направени и констатирани ли са обгазявания в региона?

- След като операторът монтира електрофилтър, сигналите за замърсяване на атмосферния въздух врегиона рязко намаляха и през 2015 и 2016 г. такива не сме получавали. Имаме информация, че единични сигнали са постъпвали в община Павел баня, на чиято територия е разположено предприятието. Контролните проверки, извършени от еколозите на община Павел баня, не са потвърдили изнесените обстоятелства в сигналите.

Комплексни проверки на експерти от РИОСВ - Стара Загора, през 2015 и 2016 г. на всички компоненти на околната среда не установиха нарушения на екологичната нормативна база.

- „Кастамону България” изпълнява ли всички предписания, дадени от екоинспекцията в Стара Загора?

- Даваните предписания от РИОСВ-Стара Загора са изпълнявани в поставените срокове. „Кастамону България” АД, с. Горно Сахране вече има издадено комплексно разрешително № 525-Н0/2016 г., чрез което допълнително ще бъде засилен контролът по изпълнение на екологичното законодателство.

- Имате ли преки резултати какъв ефектът от работата на Градската пречиствателна станция за отпадни води край казанлъшкото село Овощник след нейната основна реконструкция и модернизация?

- Пречиствателната станцията в с.Овощник е проектирана през 80-те години на миналия век и е въведена в редовна експлоатация за първи път през 2000 г. След извършената реконструкция и модернизация в края на 2015 г., пречиствателната станция разполага със съоръжения за производство на електрическа енергия от биогаз (чрез когенератор) от формираните след пречиствателния процес утайки. По този начин се постига по-добра енергийна ефективност на съоръженията, чрез покриване на част от собствените нужди от ел. енергия на станцията (до около 75%) и намаляване на експлоатационните разходи.


Още по-важно е, че в новата технологичната схема са включени освен съоръжения за механично и биологично пречистване, и стъпала за отделяне на азот и фосфор, съгласно съвременните европейски изисквания в областта на пречистването на отпадъчните води. Пречиствателната станция разполага с модерна система (SCADA) за контролиране на съоръженията, чрез изследване на различни физико-химични показатели (даваща възможност за корекции при нужда) в реално време, което от своя страна води до подобряване и поддържане на високо качеството на заустваните пречистени отпадъчни води в р.Тунджа във всеки един момент.

Контролният мониторинг, който се извършва от РИОСВ – Стара Загора, относно качеството на заустваните отпадъчни води също показва ефективна работа на ГПСОВ и поддържане на висок пречиствателен ефект в съответствие с нормативните изисквания. Всъщност това е и целта на реализацията на този проект - поддържане и подобряване на качеството на водите на р. Тунджа в горното и течение и намаляване на антропогенния натиск върху това водно тяло в съответствие с европейските норми за качество.

- Бихте ли направили оценка на чистотата на въздуха и водите в наблюдаваните региони и къде попада Казанлък?

- Извършваната поетапна газификация на административни сгради, училища и детски градини, промишлени обекти доведе до значително подобряване качеството на атмосферния въздух /КАВ/ в града, което се доказва от пункта за мониторинг в село Ръжена, включително и провеждане на имисионно обследване в град Казанлък. През 2014 г. са отчетени само 5 превишения на средноденонощната норма по показател фини прахови частици ФПЧ10, а през 2015 г. – 3, при годишна норма 40. По останалите контролирани показатели не са отчитани превишения на действащите норми за КАВ. В тази връзка ще отпадне нормативното задължение на Община Казанлък да разработва нова програма за управление КАВ.

В обхвата на РИОСВ-Стара Загора, съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух, в списъка с Региони за оценка и управление на КАВ са включени общините Гълъбово, Сливен, Раднево, Ямбол, Стара Загора, в които все още не е постигнато качествено и устойчиво намаляване на замърсяването на атмосферния въздух по показатели серен диоксид и фини прахови частици.

В поречията на реките Тунджа и Марица в региона, контролиран от РИОСВ - Стара Загора, функционират 6 селищни пречиствателни станции: Сливен, Казанлък, Павел баня, Стара Загора, Нова Загора и Раднево. Градска пречиствателна станция на гр. Казанлък е една от най-модерните, като извършената реконструкция и модернизация е огромна крачка в посока на подобряване на химичното и екологичното състояние на повърхностните води на р.Тунджа.

Национален приоритет е финансиране на проекти,свързани с изграждане на ГПСОВ за агломерации от 2000 - 10000 е.ж., доизграждане на канализационни системи на населени места под 2000 еж и осигуряване на подходящо пречистване. Община Казанлък работи активно в тази насока, включително има проектна готовност за финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околна среда /ПУДООС/.

Основната задача на екипа на РИОСВ – Стара Загора, е да осъществява прилагането на европейската и национална политика по околна среда на регионално ниво с цел гарантиране на чиста околна и здравословна жизнена среда. Това обаче е невъзможно без участие на гражданите и операторите, които все по активно и отговорно се включват в процеса. Нека не забравяме максимата, че “Ние не сме наследили Земята от нашите деди, а сме я взели на заем от децата си.”