Елате и кажете! Обсъждат новия бюджет

Кметът на Община КАЗАНЛЪК Галина Стоянова, на основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси, кани представители на бизнес средите, неправителствените организации, държавните институции, второстепенните разпоредители с бюджет и цялата общественост на публично обсъждане на бюджета за 2016 година.

Общественото обсъждане ще се проведена 30.11.2015 г. /понеделник/ от 17.30 часа в залата на ул.“Искра“ 4.
Предложения и препоръки могат да бъдат правени до 16.00 часа на 27.11.2015 г. в Центъра за информационно обслужване на Община Казанлък или на електронен адрес mayor@kazanlak.bg
Те ще бъдат включени в протокола от публичното обсъждане, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на бюджет за 2016 г., при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.
Вашите мнения, въпроси, препоръки и предложения са от изключителна важност.