Библиотеките могат да кандидатстват за финансова подкрепа по програма на МК

Министерството на културата (МК) обяви конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” - 2023 година. Регионалните библиотеки могат да кандидатстват за 25 000 лв, общинските (градски) - 12 000, читалищните в населени места с над 5000 жители - 5 000 лв., а с под 5000 жители - 1500 лв.

Министерството на културата обяви конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” - 2023 година.
Прогнозната сума на конкурсната сесия е в размер на 2 млн. лв., като след приемане на Закона за държавния бюджет за 2023 г. ще бъде актуализирана.
Право на участие в конкурса за финансова подкрепа, съгласно правилата, утвърдени от министъра на културата със заповед № РД09-395/02.07.2020 г., имат библиотеките по смисъла на Закона за обществените библиотеки.
Документите се подават попълнени и подпечатани в един екземпляр на хартиен носител в деловодството на Министерството на културата, чрез лицензиран пощенски оператор или чрез куриер в срок 30 дни от датата на публикуване на обявата – до 19 юни включително.
С пълния текст на Правилата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на обществените библиотеки при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ и формулярите за кандидатстване можете да се запознаете тук: https://bit.ly/435L07A .