"АРСЕНАЛ" АД

ОПРЕДЕЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

Пълни стипендиантски програми по следните професионални направления от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (редовно обучение):

5.1. Машинно инженерство - 3 броя
5.2 Електротехника, електроника и автоматика - 2 броя
5.3 Комуникационна и компютърна техника - 1 брой
5.9 Металургия - 1 брой
5.10 Химични технологии - 3 броя

Кандидатите за участие в Стипендиантската програма може да подадат молба в отдел „Кадри“, на е-адрес: kadri@arsenal-bg.com или на пощенски адрес: бул.”Розова долина” № 100, гр. Казанлък, п.к. 6100; тел. 0431/6-31-33, като приложат удостоверение за записване от съответния ВУЗ.

„Арсенал“ АД осигурява финансова подкрепа, покриваща семестриалните такси, и месечни стипендии до 500 лв.

Срок за подаване: 31.08.2023 г.

Обявяване на класирането: 10.09.2023 г.