В България човек от едно домакинство има средно доход за три месеца от 2866 лева през четвъртото тримесечие на 2023 г. Сумата нараства с 18,1% спрямо същото тримесечие на предходната 2022 г. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял има работната заплата (54,9%), следват от доходите от пенсии (31,3%) и от самостоятелна заетост (5,9%).

Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 2,7 процентни пункта, а на дохода от самостоятелна заетост – с 1,3 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии намалява с 4,3 процентни пункта.

В номинално изражение през четвъртото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. доходите средно на човек от домакинство по източници на доход се променят, както следва:
Доходът от работна заплата нараства от 1267 на 1574 лв. (ръст с 24,2%);
Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 111 на 169 лв. (с 52,9%);
Доходите от пенсии се увеличават от 865 на 896 лв. (с 3,7%);
Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 51 на 56 лв. (с 10,8%).
През четвъртото тримесечие на 2023 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99,4%, а делът на дохода от натура е 0,6%.

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 2668 лева и се увеличава с 18,1% спрямо същия период на предходната година.
Най-голям дял заемат разходите за храна и безалкохолни напитки (29,9%), следвани от разходите за жилище (16,1%), данъци и социални осигуровки (13,1%) и транспорт и съобщения (11,5%).

Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 1,3 процентни пункта, а делът на разходите за жилище намалява с 1,6 процентни пункта. Относителният дял на разходите за данъци и социални осигуровки нараства с 1,3 процентни пункта.

Източник: infoz.bg