На днешното заседание на Общински съвет–Казанлък бяха приети изменения и допълнения на Наредба № 9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детски градини на територията на общината. Определени са допълнителни критерии за прием и са прецизирани текстовете в документа.
С промените родителите ще бъдат максимално улеснени при кандидатстването, ще се осигури по-висока защита и сигурност на личните данни.
Приети са три нови критерия за прием:
1. „Деца, на които единият или двамата родители са с постоянен и/или настоящ адрес в община Казанлък“ - Критерият носи 10 т. предимство при кандидатстване за детска градина на деца, на които единият или двамата родители имат адресна регистрация в общината, пред жители на други общини, желаещи детето им да посещава казанлъшка детска градина.
2. „Деца, на които единият или двамата родители са с постоянен и/или настоящ адрес в град Казанлък" - Критерият касае кандидатстващите за място в детска градина, намираща се на територията на Казанлък, т.е. за централните сгради на общинските детски градини. На практика, живеещите в града ще имат предимство от 10 т. пред живущите в останалите населени места.
3. „Деца, които в съответната календарна година навършват 2 години (само за яслена група)“ – Критерият засяга желаещите да кандидатстват за яслените групи към детските градини и дава 10 т. предимство на деца, които в съответната календарна година навършват 2 години, пред по-малките кандидатстващи, имайки предвид, че право да посещават яслена група, съгласно нормативната уредба, имат децата, навършили 10-месечна възраст.

Другата съществена промяна е в критерият, касаещ учащите родители. В досега действащата Наредба № 9 предимство от 10 т. получаваха деца, на които и двамата родители са студенти в редовна форма на обучение. След гласуваната промяна днес, това предимство ще важи дори и само единият родител да е студент в редовна форма на обучение.
Важно е да се знае и другата нова разпоредба, регламентира в новия чл. 53, ал. 1, а именно, че в края на всяка календарна година, след приключване на дейностите по приема, съгласно утвърдения график за работа на електронната система, всички активни заявления се заличават автоматично. Това означава, че ако до декември на текущата година, чакащите за място в детска градина не са се класирали, заявлението се заличава автоматично и през следващата календарна година, родителите ще трябва да регистрират ново заявление за кандидатстване.

Електронната система за прием на деца в общинските детски градини ще бъде отворена за регистрация на заявления по новите правила на 11 март 2022 г. Тогава ще бъдат публикувани свободните места за мартенското класиране.

Обръщаме внимание на родителите на деца, които в настоящата календарна година навършват 3 години и следва през месец септември да постъпят в първа група на детска градина, че трябва да кандидатстват в периода от 8 до 18 април включително, класирането ще се обяви на 21 април, а записването е в периода от 21 до 29 април, включително.