Кметът на Копринка запазва поста си

Със свое Решение 252 от 15 януари 2020 година Общинската избирателна комисия – Казанлък, отхвърли предсрочното прекратяване пълномощията на Кенан Шакир Саид като Кмет на кметство Копринка. Осем от членовете на ОИК са гласували против предсрочното прекратяване на пълномощията му, четирима са гласували „за“. С този вот на практика новоизбраният кмет на Копринка Кенан Саид остава на поста си.

Свикването на Общинската избирателна комисия и произнасянето й по казуса е по повод сигнал, съдържащ данни за несъвместимост на кмет на кметството. Според сигнала, Кенан Саид е имал фирма ЕТ „Бамбино – Кенан Саид“, като в изискуемия едномесечен срок след избирането му за кмет на Копринка не е прекратил нейната дейност и не е уведомил Общинския съвет и членовете на ОИК за съществуващите обстоятелства, както и за предприети действия по заличаване на фирмата.

С дата 6 януари т.г. от Агенцията по вписванията е постъпило писмо, с което са представени документи относно заличаването на въпросната фирма. Според Здравко Балевски, председател на ОИК-Казанлък, е безспорно, че към момента ЕТ „Бамбино- Кенан Саид“ е заличен търговец, т.е. целта на закона е изпълнена. По думите му, съгласно Протокола от заседанието на ОИК на 15 януари 2020 година: „Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел са публични. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща регистрите. А съгласно чл. 9 от същия закон обявяването дава публичност на обявения акт и представените актове по чл. 5 се смята, че са станали известни на третите лица от момента на обявяването. В този смисъл Избраният кандидат е оповестил предприетите от него действия за заличаване на търговеца.“

Според Ваня Андреева, член на ОИК, пълномощията на кмета на кметство с. Копринка следва да бъдат прекратени предсрочно, тъй като не са изпълнени две от трите кумулативни предпоставки, т.е. писмено уведомяване на ОИК-Казанлък и на председателя на Общинския съвет.

Всички документи по случая, както и подаденото възражание от Кенан Саид, са разгледани от комисията. При поименното гласуване, с мнозинство от 8 срещу 4 гласа, ОИК взема решение за отхвърляне предсрочното прекратяване на пълномощията на Кенан Шакир Саид като Кмет на кметство село Копринка. С това избраният на Местни избори '2019 кмет на населеното място запазва поста си.

Решението на ОИК - Казанлък, по случая може да се обжалва пред Административен съд – Стара Загора, в седемдневен срок.