Община Казанлък обявява прием на фишове за проектни идеи за актуализиране на Инвестиционна програма на Община Казанлък по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Това става ясно от официалния сайт на Община Казанлък .

Заинтересовани лица, които могат да подават фишове за проектни идеи са Регистрирани или извършващи дейност на територията на община Казанлък юридически лица/сдружения на собствениците (напр. собственик/ползвател на сграда/инфраструктура, НПО, сдружения на собствениците, публични институции, организации, формални групи граждани и т.н.).
Видове проектни идеи, които могат да бъдат подавани:
Група дейности „Социална инфраструктура“ (социални жилища, центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата);
Група дейности „Културна инфраструктура“;
Енергийна ефективност в административни сгради на общинската и държавната администрация;
Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и в студентски общежития .

Целта е да се извърши подбор и одобрените проектни фишове по тези групи дейности ще могат да бъдат подавани от Община Казанлък като проектни предложения за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, в случай на наличен финансов ресурс и след извършване на Средносрочна оценка на ОПРР 2014-2020.
Проектните фишове се подават в деловодството на община Казанлък, бул. „Розова долина“ №6, Център за информация и услуги на гражданите – Партер.
Срок за подаване на фишове: от 16 март 2018 г. до 15 юни 2018 година, включително.
Лица за контакт от община Казанлък:
Хатче Карамехмед тел. 0431/98 248, ел. поща h.karamehmed@kazanlak.bg;
Таня Караиванова тел. 0431/98 247, ел. поща k.karaivanova@kazanlak.bg
Повече информация може да намерите на следния линк: https://www.kazanlak.bg/cat-406.html