Със заповед на кмета Галина Стоянова № 88 от 17.01.2024 г., основание чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се обявява конкурс за заемане на длъжността „Секретар“ на Общинска администрация Казанлък. Обявлението е публикувано в официалния сайт на местната администрация, в раздел "Кариери и конкурси".
Сред минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността кандидатите да бъдат висшисти, притежаващи образователно-квалификационна степен – магистър, както и професионален опит – 5 години.
Конкурсната процедура предвижда желаещите да защитят концепция за стратегическо управление на тема „Стратегическо управление на общинска администрация Казанлък“ и да се явят на интервю. Разработената концепция трябва да бъде до 10 печатни страници формат А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността, за която кандидатства.
Кандидатите могат да подават своите документи в срок до 16 ч. на 30.01.2024 г. на Гише № 2 – „Деловодство“ в Център за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Казанлък, гр. Казанлък, ул. „Розова долина“ № 6.
Документите могат да бъдат подавани и по електронен път на e-mail: mayor@kazanlak.bg, като в този случай като заявлението по чл.17, ал. 2 от НПКПМДС, и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.