Няма допуснати кандидати до конкурса за началник-отдел „Култура и туризъм“ в администрацията на Община Казанлък. Това гласи обявление на официалния сайт на Общината. Като недопуснат до конкурса е посочен един кандидат – Цветелина Милева. Мотивът за това решение, подписано от председателя на комисията Иванка Иванова, е, че кандидатът не е представил концепция за стратегическо управление на тема: „Културно-исторически особености на Община Казанлък, тяхната проекция в европейското пространство и маркетинг на туристическите продукти“.

Конкурсът беше обявен на 18 март 2021 година със Заповед на кмета на община Казанлък с краен срок на кандидатстване 2 април т.г. Кандидатите трябваше да имат степен „бакалавър“ в няколко професионални сфери - културология, туризъм, хуманитарни, изкуство, икономика и мениджмънт, публична администрация. В минималните изисквания се посочваше необходим 4 години трудов или служебен стаж, да владеят чужди езици и умения за работа с компютър.

Със заповед на кмета от 22 март т.г. е обявен конкурс за директор на Художествена галерия – Казанлък. За позицията се изисква образователно-квалификационна степен "магистър" в професионални направления "Теория на изкуствата" и "Изобразително изкуство". Изисква се професионален опит по специалността 3 години. За предимство се счита притежаването на научни степени опит в областта на изобразителното изкуство и опазването на културното наследство, чуждоезикова подготовка, компютърна грамотност. Крайният срок за подаване на документите изтича в 16.30 часа на 26 април 2021 година.