На 9-и септември:  Кметът  кани  на публичен отчет  на  бюджета  за миналата 2015-та

Публично обсъждане на Отчета на изпълнението на Бюжета на Общината за миналата 2015-та година, планира кметът Галина Стоянова, за датата 9-и септември, съобщава нейният пресцентър. Кметът кани гражданите да чуят цифрите и становищата по изпълнението на миналогодишния бюджет от 16 часа другия петък в общинската зала на "Искра" 4. Публичното обсъждане на Отчета е сред задължителните по закон ангажименти на кмета, както е задължително и обсъждането с гражданите на плана за всеки нов годишен бюдежет. Поканата към казанлъчани да вземат участие в дебата, е отправена днес на на основание чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси. Кметът се обръща с покана към представители на бизнес средите, неправителствените организации, държавните институции, второстепенните разпоредители с бюджет и цялата общественост за присъствие на публично обсъждане на Отчета на бюджета за 2015 г.

Документите, информацията от които ще се обсъжда на 9-и септември от 16 часа, са публикувани на официалната интернет-страница на Община Казанлък
като неразделна част от публичната кметска покана за срещата идния петък. "Отчетът за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз
е съставен съобразно българското законодателство и указанията на дирекция „Държавно съкровище“ към Министерство на финансите - ДДС 15 / 21.12.2015 г. за изготвянето и представянето на отчетите за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2015 г.", се казва в приложените документи, които дават информация по ресори, пера и отделни общински звена, както за разходите, така и за приходите през миналата 2015-та година. В Доклада, който кметът ще представи пред гражданите на 9-и септември, се уточнява, че Сметната палата вече е извършила проверка на Годишния финансов отчет на Община Казанлък за 2015 г. и го е заверила с одитно становище „Без резерви“. Информацията в сборния отчет е на база годишните отчети за касово изпълнение на бюджета на общината и на второстепенните разпоредители. В изложението е направена съпоставка на годишния отчет за 2015г. с отчетния период на предходната 2014 г. Началният план по бюджета на общината за 2015 г. е в размер на 41 419 813 лв. ,в т .ч. взаимоотношения между Централния бюджет и община Казанлък в размер на 25 099 500 лв., Уточненият план по бюджета към 31.12.2015 г. възлиза на 45 476 874 лв. вследствие на корекции във взаимоотношенията на общината с Централния бюджет и предоставени целеви
трансфери.
На основание на данните от годишния отчет, изпълнението на бюджета към 31.12.2015 г. е 38 260 503 в т.ч. - за държавна дейност - 23 784 705 лв., за местна дейност /включително за дофинансиране на държавни дейности/ 14 475 798 лв.

Докладът на Кмета, който ще се обсъжда с хората, следва да бъде гласуван от местния Общински съвет на заседание след лятната ваканция, става ясно още от публикуваните документи. На сайта на местния парламент датата на заседанието още не е уточнена, поради движение на процедурата по законовия ред.