Инвестиционната програма на Община Казанлък предвижда изпълнение на четири основни проекта за обновяване на градската среда, образователната инфраструктура, изграждане на социални жилища и проект за интегриран градски транспорт. Проектите ще се изпълняват в периода 2016 - 2023 година.


В тази връзка кметът на община Казанлък подписа Споразумение за реализация на Инвестиционната програма на община Казанлък по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“. Споразумението е за максимално общо финансиране в размер на 19 658 031,68 лв., което е 100% безвъзмездна финансова помощ.


Проектът за градска среда предвижда цялостно обновяване, реконструкция и рехабилитация на общо 6 обекта в ж.к. „Изток“ на Казанлък. В проекта е предвидено създаване зони за отдих, чрез обновяване на две междублокови пространства и реконструкция на 4 улици с прилежащите тротоари - ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Сент Ерблен“, ул. „Верия“ и ул. „Кремона“.


Проектът за образователна инфраструктура включва цялостна реконструкция на 8 обекта, от които в гр. Казанлък ЦДГ № 1 „Здравец“, ОДЗ № 11 „Слънце“ и ОДЗ № 15 „Звънче“ – филиал в ж.к. „Изток“, и по населени места в общината - ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Крън; ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Овощник; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Ръжена; ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Хаджимитрово и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Шипка. В обектите ще бъдат изпълнени мерки за енергийна ефективност и обновяване на оборудването, облагородяване на дворното пространство, както и адаптирана среда за трудноподвижни лица.


По проекта за социална инфраструктура се предвижда изграждане на 10 нови еднофамилни социални жилища върху свободен общински терен в ж.к. „Изток“.
Проектът за интегриран градски транспорт ще се осъществява на два етапа като целта е да се постигне по-ефективен, по-бърз и екологичен градски транспорт, с по-малко потребление на енергия и възможности за алтернативни форми на транспорт.


В Инвестиционната програма са включени и 4 резервни проекта, които ще се изпълнят в случай на свободен финансов ресурс, след осъществяване на основните проекти.
Обектите са заложени в основните стратегически документи на Община Казанлък за периода 2014-2020, включително в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Казанлък.