Екологът д-р Петя Папазова: Когато има желание, има и начин

Петя Папазова е еколог с докторска степен по екометрични модели при изследване на обекти на околната среда и със специализации в Япония и Холандия. Член е на Асоциацията на еколозите от общините в България. Дългогодишен специалист в екоотдела на Община Казанлък, където работи над 15 години, продължава кариерното си израстване като директор на РИОСВ – Стара Загора.

Преди по-малко от година идва в „Арсенал“ като ръководител на отдел „Опазване на околната среда“, в който работят шестима експерти. Към състава на арсеналския екоотдел са и още 22-ма работници и специалисти от пречиствателните станции на площадка Казанлък и площадка Мъглиж.

Висок професионалист и със сигурност – етичен човек, д-р Петя Папазова е в новата фирмена Алея на Славата.
В началото е много изненадана, мисли, че има някаква грешка. Сега обаче приема това като признание за работата на целия отдел, изключително ангажиран с нови предизвикателства, не само в условията на пандемия, но и поради нуждата от актуализация на фирмената документация за околната среда поради промени в екологичното законодателство, наложили активна работа на отдела за защита интересите на дружеството в новата ситуация.

Професионалните предизвикателства са ежедневие за Папазова отдавна. Вече гледа на тях като на поредица от трудности, с които трябва да се справи и така всяка загуба става трамплин към следваща победа. Казва: „Не приемам, че има невъзможни неща и в тези моменти винаги си спомням един израз от ученическите уроци по английски “Where there's a will, there's a way” – “Когато има желание, има и начин”. Не крие, че за тази житейска нагласа, както и за професията, е „запалена“ от майка си. Тя помага при избора на университетска специалност с далновидността на човек, прозиращ още през 1991-ва, че светът върви към бъдеще, свързано със защитата и опазването на природата. За избора си Папазова не съжалява, убедена е, че би го направила отново.

Петя Папазова има втора специалност „Журналистика“ и педагогическа правоспособност. Майка на две големи дъщери, със съпруг ветеринарен лекар от държавната администрация, Петя споделя семейните делници с грижата за студентката по компютърни науки в Софийския университет и ученичката в Математическата гимназия. Празници за всички са пътешествията у нас и в чужбина. Като истински любители на природата, четиримата са изкушени от родното Черноморие. Голямата мечта си остава магията на Нова Зеландия и Австралия.


- Г-жо Папазова, на 16 септември еколозите отбелязахте Международния ден за защита на озоновия слой. Но тази година като че ли всичко минава под знака на коронавируса и по-малко говорим за него и екологичните проблеми сами по себе си?

- Общото събрание на ООН обявява този Международен ден за защита на този естествен филтър срещу вредните ултравиолетови лъчи от слънцето с идеята да се ограничи и с времето да се преустанови употребата на веществата, които го нарушават. В края на април тази година учени от програма „Коперник“ към ЕС съобщиха, че най-голямата дупка, наблюдавана някога в озоновия слой над Арктика, се е затворила. Имаше предположения, че това се дължи на намаляването на замърсяването, причинено от блокирането на голяма част от света заради COVID-19. Но експертите от програмата посочват, че появата и изчезването на озоновата дупка над Арктика е предизвикано от „необичайно силен и продължителен полярен вихър”. Да, смятам, че пандемията измести фокуса от доста проблеми, включително и от екологичните. За нас, като специализиран отдел в „Арсенал“, тази ситуация също се отрази негативно, защото всички институции работиха при анормални условия, с намален персонал и това доведе до забавяне процедурите по промяна на нашите разрешителни.

- В ситуацията на пандемия актуални теми като т. нар. “ Зелена сделка“ отстъпиха място на други приоритети, но мерките по нея не са отменени. Как това ангажира фирми като „Арсенал“ в бъдещото им развитие?


- От представената информация на Европейската комисия стана ясно, че България ще получи 2,02 млрд. от т. нар. “Зелена сделка“. Целта на тези средства е да се защити енергийният сектор чрез запазване и създаване на нови работни места, преквалифициране на заетите и справяне с екологичните и инфраструктурни последици от този преход. Идеята е да се намали производството на парникови газове най-малко с 50% спрямо 1990 г., като се вземе предвид, че производството и потреблението на електроенергия генерира над 75% процента от емисиите на парникови газове. Затова фирмите извън енергийния сектор, в това число и „Арсенал“, както и общините, ще трябва да дадат косвено своя принос чрез увеличаване газификацията на своите обекти, саниране на старите сгради и изграждане на енергоефективни такива, увеличаване използването на рециклирани суровини и др.

- Сигурно имате много и необичайна работа?


- Работата на еколозите в едно предприятие от ранга и обхвата на „Арсенал“ е изключително разнообразна, многообхватна и често пъти пълна с изненади. Всеки един от експертите трябва да е запознат със спецификата на всяко едно производство, за да може адекватно да прецени рисковете за околната среда, които могат да произтекат от него. Същевременно е необходимо да се следят ежеседмично така честите промени в екологичното законодателство, защото всеки един пропуск може да коства санкция за фирмата. Ние отговаряме за стриктното спазване на всички поставени условия и екологични норми, заложени в издадените на дружеството множество разрешителни по различните компоненти и фактори на околната среда. С тях са свързани ежемесечни и годишни отчети и доклади, които изготвяме към различните контролни органи. За да можем коректно и стриктно да изпълняваме своите функции, ние работим в постоянна координация и отлично сътрудничество, както с всички заводи, така и с другите направления и отдели. Освен с разрешителните режими, дейността ни е свързана с управлението и отчитането на различните потоци отпадъци, генерирани на територията на фирмата, с контрол и обезпечаване на дейността на локалните пречиствателни съоръжения и двете пречиствателни станции. Ние участваме и на най-ранен етап при проектиране на нови обекти, защото за стартирането на даден проект, още на идейна фаза, са задължителни становища и разрешителни по екологичното законодателство.

- Какви са потенциалните опасности от екологично замърсяване тук във връзка с характера на производството?

- „Арсенал“ АД е една от малкото фирми у нас, която предвид спецификата и обхвата на дейността, има голям брой разрешителни документи, чрез които се гарантира и контролира спазването на екологичното законодателство и предотвратяване на потенциални опасности от замърсяване на околната среда. Издадените съгласно Закона за опазване на околната среда две комплексни разрешителни регламентират конкретни правила и условия по отношение на всички компоненти и фактори на околната среда, които фирмата трябва строго да съблюдава. В тази връзка чрез акредитирани фирми се извършва и периодичен мониторинг на води, въздух, почви, шум, които се представят задължително на държавните органи за оценка и контрол. В допълнение, ежегодно фирмата е проверявана от Регионалната инспекция по околна среда и от Басейнова дирекция за спазването на екологичните норми по всички разрешителни.

- Какви конкретни мерки се взимат за намаляването на риска от замърсяване тук?
- В последните две години ръководството предприема няколко много важни и изискващи не малък финансов ресурс стъпки, свързани с пречистването на отпадъчните води от дейността на фирмата – направен е ремонт на старата пречиствателна станция, изградена е нова модерна такава за третиране на водите от площадка Мъглиж и ново пречиствателно съоръжение за битовите води на площадка Казанлък. В момента се работи по изграждане и пускане в експлоатация и на локални пречиствателни съоръжения към отделни цехове, с цел спазване на законодателните норми при изпускането във водите на специфични приоритетни вещества.

- Какви са еко-отговорностите на пряко заетите в производството, как се контролират?


- Разбира се, работата на еколозите в едно предприятие е неразривно свързана на всички нива с хората, отговорни за производствения процес. Всеки един работник или служител пряко или косвено е отговорен за опазването на околната среда на територията на фирмата. Като най-обикновен пример може да се посочи отговорността на всеки един, свързана с изхвърлянето на битовите отпадъци на предназначените за целта места. Въпросът с промишлените отпадъци е регламентиран според спецификата на цеховете с вътрешни заповеди и инструкции. Голяма част от отпадъците се предават като рециклируеми за повторна употреба. Със заповед е създадена и система за предварително известяване на пречиствателната станция за активиране, при необходимост, на съоръженията за специфична неутрализация, при изпускане на определени потоци отпадъчни води.
Въпреки, създадената организация и контрола, който с колегите осъществяваме, бих искала да отбележа, че за доброто състояние на заобикалящата ни среда както на работното място, така и в ежедневието са отговорни не само еколозите, но и всички ние като граждани. Затова не трябва да забравяме, че връзката между екологията и здравето е много тясна и грижейки се за нашата планета, се грижим и за нашия живот.

Интервю на Диана Рамналиева, автор във в. "Трибуна Арсенал"