Национална среща по проект WISE се проведе в Казанлък.
В срещата участваха представители на КТ „ Подкрепа“, като най- многобройна бе групата участници от синдикалната структура в „Арсенал“ Казанлък.

Проектът WISE-има за цел по-широко интегриране и споделяне опита за информиране, консултиране и участие на представители на предприятията във фирмения живот.
Акцентът е върху липсата на включване и участие на младите хора и жените в процеса на вземане на решения в металния сектор в цяла Европа, където все още доминират стереотипите, че металообработването и машиностроенето са „мъжки“ сектор.
Партньор на този европейски проект в България е Синдикалната федерация на машиностроителите и металоработниците към КТ „Подкрепа“- СФММ.

Светлана Станчева, заместник-председател на фирмената синдикална организация на КТ „ Подкрепа“ в „Арсенал“-Казанлък, запозна участниците с целите на проекта и решаващата нужда да се работи в тази посока, особено по отношение на активното включване в тези процеси на жените и младите хора, работещи в металния сектор в съответните страни.
Добрите практики на представителството на младите хора в тази проблематика и ползите от активното им участие в живота на фирмата, в частност в „Арсенал“, сподели Катрин Костадинова, от „Младежка мрежа“ към КТ „Подкрепа“ в „Арсенал“.
Разпространеното убеждение в голяма част от фирмите и обществата в различни страни, че металният сектор и машиностроенето са „мъжки“ сектори е мотивът в проекта да се включат 6 представителни синдикални организации от сектора освен България- Хърватия, Сърбия, Македония, Литва и Полша.
Работодателски организации от Испания, Сърбия и Македония, както и представители на Центъра за обучение на синдикалисти и работодатели от Германия също партнират в проекта.

Според Светлана Станчева, голямата цел на всички участници в него е да бъдат разработени ефективни инструменти за мотивиране на жените и младите хора в предприятията, които да ги превърнат в активни участници в процесите по вземане на решения в съответните фирми.

Създаването на механизъм за диалог, който да насърчава сътрудничеството между работодатели и работници в металния сектор в Европа и повишаването на информираността на предприятията за прилагане на законодателството в ЕС в тази сфера, е също сред големите амбиции и цели, заложени в проекта WISE.
Той е с продължителност година и половина. В рамките на този период участниците в него ще трупат знания и умения за мотивиране на своите колеги, основно млади хора и жени, чрез поредица срещи на национално ниво, семинари и други креативни форми на обучение.

По време на всички тези дейности ще се използват различни видове методи за неформално образование и външен е експертен опит. Крайната цел е активни млади хора и активни жени, които са фактор в в „мъжкия сектор“.