Ето кои сектори получават подкрепа 60/40 от правителството /ОБНОВЕНА

Списъкът на секторите, непосредствено засегнати от извънредното положение, бе оповестен от министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на извънреден брифинг днес в Министерския съвет.

Сачева уточни, че ще има публичен регистър на компаниите, получили подкрепа. Той ще бъде публикуван на страницата на НОИ.

Тези сектори ще получат подкрепа по мярката 60 на 40.

Това са: търговия на дребно, без търговия за автомобили и мотоциклети, сухопътен транспорт, пътнически въздушен транспорт, хотелиерство, дейности на ресторанти и заведения, дейност на питейни заведения, прожектиране на филми, туристическа и туроператорска дейност, организиране на конгреси и търговски изложения, предучилищно образование като се включва основно частен сектор детските градини, артистична и творческа дейност, спортни и други дейности, поддържане на добро физическо състояние.


Работодателите ще могат да кандидатстват още от утре в агенцията за заетостта. Решение ще има до 7 дни.

В срок от 5 дни ще получат и компенсацията, добави Сачева. Останалите фирми, които могат да се надяват на помощ от държавата, ще могат да кандидатстват, като декларират спад от 20 % в продажбите. За референтен месец, ще се ползва месец март. Контролът ще е засилен. Ще се осъществява от НАП и Главна инспекция по труда.

За компаниите, създадени след март, 2019 г. има отделен ред за доказване на оборотите, уточни Сачева.

Проверки по отношение на истинността на дадената документация ще бъдат извършвани през цялата година.

Мярката ще се отнася до осигурителния доход на работника, каза още Сачева.

По думите ѝ, ако работодателят не изплати останалите 40% от полагащото се възнаграждение на работниците, то той ще върне и държавната помощ от 60-е процента.

"Общо безработните са над 200 000. Към 27 март те са 213 700, а тези, които са се регистрирали от началото на кризата, до момента са 9909", разкри социалният министър.


По думите на Сачева, по мярката може да се кандидатства месец за месец, като засега общия ѝ период на действие е 3 месеца. Също така, работодателите ще могат да кандидатстват само за част от своите служители, ако имат други, чиято работа не е възпрепятствана от извънредното положение.

"Работодателят, който има възможност, трябва да прецени дали може да съхрани заетостта. Тези, които нямат възможност, не са длъжни да се възползват от мярката. За тези работодатели, които не може да се справят, тази мярка не е пълноценна. Тези, които са били на ръба още преди кризата, едва ли ще останат незасегнати и през кризата",е тезата и на финансовия министър Владислав Горанов.

"Не сме обсъждали промяна в пенсионното законодателство, свързано с осигуряването на доходите на пенсионерите. Нашата роля е да съхраним възможността държавата да изпълнява своята функция", каза още Владислав Горанов.

"Никой няма да бъде накаран насила да наложи тази мярка. Ще дадем, колкото е нужно, за тези 3 месеца. Ако кризата е толкова дълбока и не можем да се справим, ще мислим по-радикални мерки", добави той.

На дистанционно заседание на МС тази вечер предстои Министерският съвет да обсъди възможността за вземане на нов държавен дълг от поне 1,5 млр. лева.


Ето пълният текст на приетото днес Постановление на Министерския съвет за изплащането на компенсациите 60/40
Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет проведоха чрез видеоконферентна връзка извънредно правителствено заседание. Правителството прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Размерът на компенсацията е 60 на сто от осигурителния доход за месец януари 2020 г. за всяко лице, за което е приложен режима за преустановяване на работа или е установено непълно работно време. Във втория случай компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от четири часа.


Работодателите ще могат да получат средствата при условие, че запазят работните места на работниците и служителите за период, не по-малък от периода, за който получават компенсации. През този период те ще трябва да заплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата за съответния месец и дължимите осигурителни вноски.
За изплащане на компенсации ще може да кандидатства работодател, който поради обявено извънредно положение, въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители. Компенсациите ще се изплащат, когато работата е преустановена за целия период или за част от периода на извънредното положение, но за не повече от 3 месеца. С приемането на постановлението на Министерския съвет ще бъдe подкрепена заетостта на работници и служители, заети в хотелиерството, ресторантьорството, дейности в областта на културата, спорта и развлеченията, търговията на дребно, пътническия транспорт и др.
Работодатели от други икономически сектори също ще могат да получат компенсации, когато със своя заповед са преустановили работа или са въвели непълно работно време във връзка с извънредното положение. Те ще имат право да получат средства, когато могат да удостоверят намаление на приходите от продажби с не по-малко от 20 % през съответния период, посочен в постановлението. От тази възможност няма да могат да се възползват работодателите, които осъществяват дейност в секторите: Селско, горско и рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Образование, Хуманно здравеопазване и социална работа, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, Дейности на екстериториални организации и служби.
Работодателите, кандидатстващи за получаване на компенсации, не трябва да са обявени в несъстоятелност или да са в производство по несъстоятелност или ликвидация. Друго условие е работодателите да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски и да не съкращават персонал през периода на получаване на компенсациите.
Заявленията за изплащане на средствата ще се подават в дирекция „Бюро по труда“ по месторабота. Към тях ще се прилагат документи, необходими за определяне на размера на компенсациите. Комисия, определена със заповед на директора на дирекция „Бюро по труда”, ще разглежда представените документи и в срок до 7 работни дни от тяхното подаване ще се произнася дали работодателят отговаря на критериите за получаване на компенсациите. Информацията ще се изпраща от Агенцията по заетостта по електронен път на Националния осигурителен институт, който ще изплаща средствата

.
Финансовите средства за изплащане на компенсациите, ще бъдат осигурени от фонд „Безработица“ на Държавното обществено осигуряване.


На днешното правителствено заседание беше одобрен също така договор с Китайската национална фармацевтична корпорация за външна търговия, Китай за доставка на лични предпазни средства – медицински маски тип KN95. Съгласно договора Министерството на здравеопазването ще закупи 1 000 000 бр. медицински маски тип KN95 на стойност 1 670 000 евро.

Те ще бъдат използвани за обезпечаване нуждите на персонала в лечебните заведения, за органите на държавния здравен контрол и за други лица, ангажирани в работата срещу разпространението на COVID-19 в България. Маските за лице, тип KN95 могат да филтрират частици с 95% ефективност, според китайския национален стандарт GB2626-2006.
Министър Ананиев посочи, че бързото разпространение на вируса в световен мащаб е увеличило многократно търсенето на лични предпазни средства и всички държави, в това число и България, изпитват затруднения при осигуряването им. На този етап е от изключително значение да се вземат всички мерки за опазване здравето и живота на медицинските специалисти и лицата, които работят в пряк контакт със заразените от вируса пациенти.

Предпазването на медицинските специалисти, участващи в диагностиката и лечението на заболелите, както и на органите, осигуряващи прилагането на противоепидемичните мерки, е от ключово значение както за овладяването на епидемията, така и за създаването на условия здравната система да предоставя своевременна, достъпна и качествена медицинска помощ на нуждаещите се.