Януари завършва с излишък в бюджета от 867,3 млн. лв. На база на предварителни данни и оценки се очаква консолидираната фискална програма (КФП) да завърши януари с излишък на касова основа с 867,3 млн. лв., съобщиха от Министерството на финансите. Това представлява 0,9% от прогнозния брутен вътрешен продукт.
За сравнение - януари 2016 г. беше отчетен излишък по КФП в размер на 991,6 млн. лв. или 1,1 на сто от БВП.
От финансовото министерство подсетиха, че през първото полугодие на 2016 г. са постъпили значителни по размер грантове от ЕС, които са били за възстановяване на разходи, извършени в края на 2015 г.
Те са били по европейските програми и свързани със сроковете за разплащане към изпълнителите по проектите по предходния програмен период 2007-2013 г.
Заради това съпоставено със същия период на 2016 г. постъпленията в приходите от ЕС за януари 2017 г. са по-ниски, което при други условия се отразява и в по-малкото по размер превишение на бюджета за месеца.
Приходите и помощите по КФП за януари 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 3,3 млрд. лв., което пък е 9,4% от годишния разчет. Тоест спрямо януари 2016 г. се отбелязва ръст от 196,4 млн. лв.
Очаква се финансовите средства да бъдат внесени във фонд
Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 265,8 млн. лв., докато постъпленията от помощи са по-ниски.
Разходите по консолидираната фискална програма - включително вноската на България в бюджета на ЕС, за януари 2017 г. са в размер на 2,459 млрд. лв., което е 6,7% от годишния разчет.
Вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към.31.01.2017 г. от централния бюджет, възлиза на 71,3 млн. лв.

Източник: news.bg