Лихвите по потребителските заеми се вдигат рязко, докато тези по ипотечните остават без промяна, показват данните на БНБ. Средната лихва по потребителските заеми за домакинствата се увеличава с 0.73 пр. п. до 8.92%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.76 пр. п. до 9.45%.
При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се запазва на ниво от 2.57%, а ГПР по тези кредити се понижава незначително до 2.84%.
Минимално поевтиняват и кредитите за Работодатели и самонаети лица, като лихвата се понижава с 0.08 пр. п. до 3.77%. По овърдрафта в левове се запазва на ниво от 14.76%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се повишава с 0.03 пр. п. до 20.86%.
В същото време намаляват изтеглените нови кредити, като обемът на потребителските заеми се свива с 8.6% (71.4 млн. лв.) до 759.3 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 14% (19.8 млн. лв.) до 122 млн. лв. При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес се понижава с 16.4% (120.4 млн. лв.) до 616.3 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 8.7% (15 млн. лв.) до 158.6 млн. лв.
Ръст има и на лихвите за кредити за бизнеса, като за тези до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0.05 пр. п. до 4.05%, а по тези над 1 млн. евро – с 0.26 пр. п. до 4.27%. По кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, лихвата намалява с 0.06 пр. п. до 5.37%, а по кредитите над 1 млн. евро – с 0.03 пр. п. до 5.70%. По овърдрафта в левове обаче лихвата се повишава с 0.08 пр. п. до 3.35%, а по овърдрафта в евро – с 0.13 пр. п. до 5.08%
Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава със 17.4% (87.1 млн. лв.) до 413.5 млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро – с 31.8% (273.3 млн. лв.) до 587.3 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава намаление с 24.1% (149.7 млн. лв.) до 471.2 млн. лв.
Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, спада с 38.8% (31.8 млн. лв.) до 50.1 млн. лв., а по тези над 1 млн. евро – с 27.8% (282.3 млн. лв.) до 732.5 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро се наблюдава намаление с 44.4% (253 млн. лв.) до 316.3 млн. лв.
При депозитите повишение има при спестяванията на фирмите и гражданите в евро. Средната лихва по депозити на фирми остава на ниво от 1.76% за тези в левове, а по тези в евро се увеличава с 0.11 пр. п. до 1.67%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро се запазват на нивата си съответно от 0.02% и 0.04%.
Обемът на новия бизнес по депозитите в левове намалява с 52% (527.4 млн. лв.) до 486.6 млн. лв., а по тези в евро – с 38.4% (129 млн. лв.) до 206.7 млн. лв.
За домакинствата лихвата по спестяванията в левове дори намалява - с 0.04 пр. п. до 0.66%, а по тези в евро се повишава с 0.03 пр. п. до 1.29%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нивата си от 0.01%.
Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове се запазва на ниво от 0.11%, а по тези в евро се понижава незначително до 0.15%.