Службата по трудова медицина в „Арсенал“ (СТМ) е едно от звената, които влизат в направление „Безопасност и здраве при работа“ в „Арсенал“. Създадена е през 2000 година, а с промяната в нормативната уредба през 2008 година се налага нейната пререгистрация, съгласно действащото законодателство. Няма да е пресилено, ако се каже, че

Службата в буквалния смисъл на думата служи на хората

Защото нейната основна задача е да следи за здравето в работна среда на всички работници и служители от многохилядния арсеналски колектив и да запази здравето им по време на трудовия процес. За да се осъществи това, трябва да се познава спецификата на всяко работно място във всички структури на завода и евентуалните рискове, което то носи за здравето на човека. А това означава стотици, дори хиляди, работни позиции – всяка със своите особености, изисквания, характеристики. Всички фактори, съпътстващи работното място като физически и психологически натоварвания, се отчитат и проследяват от Службата по трудова медицина. Съставя се Комисия, в която, освен служителите по трудова медицина, влизат и специалисти от различни области в „Арсенал“. Те изготвят т.нар. Карта за оценка на риска за всяко работно място в цялото предприятие. Съставя се досие на всеки от заводите със съответните подразделения – цехове, участъци, отдели, звена. В тези документи се отразява всяка настъпила промяна на съответното работно място – внедряване на ново оборудване, нови машини, линии, технологии. Дейността е синхронизирана с Комисията по условия на труд в съответния завод, а взаимодействието с инспекторите по Безопасност и здраве при работа е постоянно и ползотворно.

„Всичко това се прави, за да се намали рискът от даден вреден фактор, например намаляване на шума в дадено производство, - обяснява д-р Стоянка Моллова, ръководител на Служба трудова медицина в „Арсенал“. - Затова правим и обучения всяка година, включително и за оказване на първа помощ“.
По думите на д-р Моллова,

една от задачите на СТМ е да проследява здравословното състояние на работещите

в предприятието, като се започне още от постъпването им тук. Освен медицинското удостоверение, служителите в звеното събеседват с всеки човек, ако е необходимо правят консултация с психолог или с друг специалист. Изискват се още бележка от личния лекар и решение от ТЕЛК, ако има такова. И едва след това се дава заключение за пригодността на лицето за съответната работа или пък е необходимо пренасочване.
Службата е ангажирана с определянето на периодичните физиологични почивки в зависимост от вида на производството. Тя подготвя списъците с необходимото работно облекло и лични предпазни средства за различните работни места. Нейна грижа е организирането и провеждането на профилактичните прегледи в „Арсенал“, съобразно условията на труд и нормативната уредба. Например, при последното изследване с флуорограф, са установени 25 души с проблеми. Веднага са уведомени личните им лекари, за да се предприемат необходимите допълнителни изследвания и лечение.

Служба трудова медицина следи и болничните листове, като на база на получените данни изготвя анализ за здравословното състояние на персонала, който се предоставя на Комисията по условията на труд и на синдикатите във фирмата. Така отделните звена са тясно свързани помежду си, за да има достатъчно информация какъв е здравният статус на колектива и да се набележат мерки, където е необходимо.

„Направиха се изключително много подобрения в условията на труд,

благодарение на това, че нашите предложения намират пълната подкрепа на ръководството на „Арсенал“. Работим в много добро взаимодействие с инспекторите по Безопасност и здраве при работа и със синдикатите. В „Арсенал“ механизмът е перфектно смазан, организацията е на високо ниво, за да се случат всички тези неща“, - подчертава д-р Стоянка Моллова. И допълва, че за годините, през които тя ръководи СТМ в най-голямото машиностроително предприятие в България, е вложена целенасочена и последователна енергия, за да се случват нещата по възможно най-добрия начин. Предприятието е бенефициент и по два проекта „Безопасни и здравословни условия на труд” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като

проектът на „Арсенал“ е класиран сред първите 10

и заема най-предно място сред всички кандидати от Старозагорска област.

Освен всички тези задължения, Службата по трудова медицина се занимава с още една хуманна дейност. Всяка година тя организира акции по кръводаряване в „Арсенал“, като поддържа връзка с Центъра по трансфузионна хематология в Стара Загора. Води се и картотека на арсеналските кръводарители, които са безценна банка от хора, винаги отзоваващи се при нужда.

„Следим всички новости, свързани с нашата работа, включително и противоепидемичните мерки. „Арсенал“ бе сред първите предприятия в България, въвело строги мерки за ограничаване разпространението на коронавируса, и прилагането им продължава, - споделя още д-р Моллова. - В това отношение сме проверявани и от РЗИ, и от Инспекцията по труда в Стара Загора. Всичко е както трябва“.

Екипът:

Д-р Стоянка Моллова, ръководител на Служба трудова медицина, дългогодишен лекар с две специалности – „Трудова медицина“ и „Социална медицина и организация на здравеопазването“. Заемала е позициите заместник-кмет на община Стара Загора и директор на РЗОК-Стара Загора.
Инж. Виолета Станева, експерт по безопасност и здраве при работа в СТМ, инженер-химик. В „Арсенал“ е от 1981 година, работила е като технолог и като началник-цех. От 2014 година е част от екипа на Службата.
Марияна Пондева, медицинска сестра. От 1985 година е кадър на „Арсенал“, първо в заводската Поликлиника. В Служба трудова медицина е от нейното създаване през 2000 година.
Мирослава Раева, специалист в СТМ. Завършила е Колеж по медицина, има и икономическо образование с образователно-квалификационна степен магистър. В Службата е от 2016 година.

Всеки работещ тук има Сертификат за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд. Последният такъв документ е от 29 януари 2021 г., следващото обучение е през март.