На 26 април всяка година се отбелязва Световният ден на интелектуалната собственост. За първи път инициативата се осъществява през 2001 г.
Според учредителните документи, Световната организация за интелектуална собственост, СОИС, е агенция към ООН, създадена, за да насърчи творческата дейност и да защитава интелектуалната собственост по света. В нея членуват близо 200 страни.
Конвенцията за създаване на СОИС е подписана в Стокхолм, Швеция, на 14 юли 1967 г. и влиза в сила на 26 април 1970 г., като в началото се договарят 184 страни. Тя е изписана на четири езика – английски, френски, руски и испански. Седалището на СОИС е в Женева, Швейцария.
Честването на Световния ден на интелектуалната собственост е предложено от СОИС през 2000 г. и от следващата година той се отбелязва по целия свят. Основната цел, която си поставя организацията с тази и други инициативи, е да се „повиши осведомеността за въздействието на патентите, авторските права, търговските марки и дизайни върху ежедневния живот, да се честват творчеството и приносът на творците за развитието на обществото в цял свят“.
В необятния свят на патентната дейност ни въвежда единственият патентен специалист в „Арсенал“ АД инж. Нели Станева.
От самото начало става ясно, че материята е специфична, а самата дейност – „много отговорна, законово обвързана, строго аргументирана, съобразена със срокове и представлява една значителна част от нематериалния дълготраен актив на „Арсенал“, както я определя самата Нели Станева.
Какво е „интелектуална собственост“?
Това е продукт на интелектуалния труд. Интелектуалната собственост включва индустриалната собственост и авторското право, както и сродните му права – художествена собственост.
Индустриалната собственост се отнася до изобретения, полезни модели, търговски марки, географски означения и наименования за произход, промишлен дизайн, нови сортове растения и породи животни, топология на интегралните схеми и др. обекти, приложими в индустрията.
Търговските тайни представляват голям обем от информация и ноу-хау, свързани с изобретения на ранен етап, методи за производство, списъци на доставчици и клиенти и др. Всички обекти на индустриална собственост могат да се защитават по национален и международен ред. Националната закрила на този вид обекти се получава чрез регистрация в Патентното ведомство на Република България. Регистрацията и защитата на обектите на индустриална собственост във всички страни – членки на Европейския съюз, се осъществява чрез подаване на една заявка в Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз, EUIPO, със седалище в гр. Аликанте, Испания. Международната закрила на индустриалната собственост става чрез регистрация в Световната организация на интелектуалната собственост в Женева, Швейцария, като в заявката се посочват страните, в които е необходимо да се получи защита.
Кои са обектите на индустриална собственост в „Арсенал“, които са под закрила?
От 1999 г. всички оръжейни системи, произведени в „Арсенал“, са обект на индустриална собственост и са регистрирани в Патентното ведомство на Република България. Те носят наименованието на дружеството и са познати с него в целия свят. Боеприпасите носят също арсеналската марка на десетка, оградена в два концентрични кръга. На практика компанията има търговски пазари във всички континенти, благодарение на защитена Търговска марка в Европейския съюз, две марки в САЩ, две международни марки за страни – членки на Мадридския съюз, и още в близо 30 други страни. Предстои международна регистрация на марката „Арсенал“ в още 28 държави.
В Патентното ведомство на България от „Арсенал“ са направени 12 заявки за изобретения, от които са издадени 11 патента. Издадени са свидетелства за регистрация на 41 полезни модела. Свидетелствата за регистрация на промишлен дизайн са 58, съдържащи 368 бр. дизайна на различни продукти, които също носят печата на Българското патентно ведомство.
Какви са възможностите за разпореждане с интелектуалната собственост и как могат да се реализират приходи от нея?
С лицензирането на интелектуалната собственост се получават права върху нея, които позволяват тя да бъде предоставена за ползване на друго юридическо лице за определен период от време срещу съответно заплащане.
Другият начин за реализиране на приходи е чрез прехвърляне на права, т. е. – продажба.
В какво се изразява нарушаването на правата върху интелектуалната собственост?
При използване на продукт, защитен като изобретение, полезен модел или промишлен дизайн от друго юридически лице, правата могат да бъдат защитени чрез предприемане на съответни действия пред компетентни съдебни органи.
При продажба на стоки със защитена търговска марка без разрешение (като имитация на стоки, фалшифициране на продукти и др.), могат да бъдат предприети действия за блокирането и задържането им пред компетентните национални митнически власти.
Ако фалшифицирането на защитен продукт се извършва в страна, която не е членка на Европейския съюз, се сигнализира чрез използване на Система за бързо разузнаване при борба с фалшифицирането, откъдето на свой ред се предприемат наказателни мерки.
В случаите на нарушаване на търговската тайна се завежда съдебно дело и се издава съдебна заповед за последващо наказание и/или парично обезщетение.
Няколко на пръв поглед елементарни пункта, които обобщават една дейност, която е свързана със съблюдаването на изключително много документация, със съобразяването на законови разпоредби и нормативни документи, сравнителна статистика и ред други дейности, от които на практика зависи производството и търговията на всяко предприятие или дейността на всяка институция.

Страницата подготви Първолета Петкова със съдействието на Нели Станева
За патентния специалист Нели Станева ще разкажем в Брой 255 на „Трибуна Арсенал“
Първолета Петкова