Дирекция „Бюро по труда“ в Казанлък започва прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.
Безработните, които искат да се обучат и да си намерят работа, могат да подадат заявления в бюрото по труда за обучение по част от професия „Камериер“, специалност „Хотелиерство“ общо 20 лица и по част от професия „Работник в заведение за хранене и развлечения“, специалност „Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения“ за общо 40 лица, 20 от които за Община Казанлък и 20 за Община Мъглиж.
Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности по „Личностна компетентност, социална компетентност за придобиване на умения за учене“, тема: „Умения за работа в екип“.
Кандидатите трябва да са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“, попадащи в една от следните групи:
Безработни лица с регистрация над 6 месеца;
Безработни младежи до 29 години;
Безработни младежи, до 29 г. (вкл.) без трудов стаж и придобита специалност;
Безработните лица над 50-годишна възраст;
Безработни лица с основно, начално и по-ниско образование;
Безработни лица без професионална квалификация;
Безработни лица с трайни увреждания;
Лица, придобили статут на временна закрила;
Неактивни лица желаещи да работят, в това число обезкуражени лица.
Стартиране на обучението на 17 октомври 2023г.
По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 15 лв. за всеки присъствен ден.
Обученията са финансирани със средства от Държавния бюджет по проект „Хоризонти 8“, реализиран от Агенцията по заетостта в партньорство с Конфедерация на труда „Подкрепа“. В рамките на проекта на минимум 39,4% от обучените лица ще бъде предложена работа по придобитата професия.
Необходимо е безработните да представят копие на документ за завършен клас или степен на образование.