Средната брутна месечна работна заплата в област Стара Загора за юли 2023 г. е 1807 лв., за август – 1802 лв., и за септември – 1945 лева, сочи информация от Териториално статистическо бюро - Югоизток.

През третото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата е 1851 лв., като спрямо предходното тримесечие нараства с 4,0% и е със 149 лв. по-ниска от същия показател за страната.

В обществения сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение получават средно 2306 лв., а в частния – 1642 лева.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2023 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Добивна промишленост“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическата дейност „Транспорт, складиране и пощи“.

По размер на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2023 г., област Стара Загора е на 4-то място в страната, след област Варна и преди област Враца. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 2722 лв., София – 1864 лв. и Варна – 1861 лв., а най-ниско в област Благоевград – 1337 лева.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември 2023 г. са 100 хиляди. Спрямо края на юни 2023 г. наетите лица се увеличават с 0,1%, а в сравнение със същия период на предходната година - с 4,1%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2023 г. в обществения сектор са 31,2 хил., а в частния – 68,8 хиляди. Спрямо края на юни 2023 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0,5%, а в частния сектор е регистрирано намаление с 0,1%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор бележат ръст с 4,4%, а в частния сектор - с 3,9%.

Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на септември 2023 г. показва най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 30,5% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 12,8%.

Източник: infoz.bg