12-ият явил се арсеналец направи защита на магистратура

Още 11 студенти в Технически университет - София, филиал Пловдив, работещи в „Арсенал“ АД, защитават дипломните си работи. С това те ще придобият образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Машиностроене и уредостроене“, модул „Оръжейно и боеприпасно производство“. Новото попълнение в инженерния състав на „Арсенал“ е от първия и единствен към момента випуск с изнесено обучение към ТУ-София, филиал Пловдив. При тази форма на следване лекциите се водеха на територията на предприятието от преподаватели във висшето учебно заведение. Студентите имаха специално оборудвана учебна зала и възможността да работят и учат едновременно, като прилагат теорeтичните си знания на практика в производствените структури на завода. Началото на това обучение бе поставено през 2017 година и приключва през 2021-ва. При определяне на дипломните задания и тяхната разработка консултанти са конструктори и технолози от „Арсенал“, а темите са съобразени с особеностите на съответните производства.

В своето приветствие към бъдещите инженери директорът по техническите въпроси в "Арсенал" АД инж. Йордан Йорданов подчерта, че човек се учи цял живот и ако тази защита е краят на един период в професионалното им развитие, тя е и ново начало за следващо, по-високо стъпало. По думите на инж. Владимир Чучумишев, ръководител-направление „Образование и квалификация“ в дружеството, това е финалът на един 4-годишен успешен проект, насочен към повишаване образованието и квалификацията на младите кадри в „Арсенал“.

Първи пред 7-членната изпитна комисия, ръководена от декана на факултет „Машиностроене и уредостроене“ в Технически университет – София, филиал Пловдив, доц. д-р инж. Христиан Панайотов, се представи Павлин Ченков. Той направи защита на дипломна работа за степен "магистър". Разработката бе съставена от две части, като първата е продължение на неговата дипломна работа за бакалавър. Павлин Ченков работи в Конструктивния отдел на Завод 1 на „Арсенал“, млад и обещаващ кадър.