Жените в ЕС печелят средно с 16% по-малко от мъжете

Една трета от жените в Европейския съюз са били обект на физическо или сексуално насилие

Жените в ЕС печелят средно с 16% по-малко от мъжете и все още срещат трудности при намирането на работа и запазването на работното си място. Европейската комисия представи днес своята стратегия за равенство между жените и мъжете в Европа. Независимо от това, че по-голям брой жени завършват висше образование, те печелят средно 16% по-малко от мъжете и едва 8% от главните изпълнителни директори на най-големите дружества в Европейския съюз са жени.

За да се даде възможност жените да играят водеща роля в бизнеса, наред с другото, Комисията ще настоява за приемането на предложението от 2012 за баланс между половете в управителните съвети. Тя ще насърчава също така участието на жените в политиката, включително при изборите з Европейски парламент през 2024, в това число и чрез финансиране и споделяне на най-добри практики. За да даде пример, Комисията ще положи усилия да постигне до края на 2024 баланс от 50% между половете на всички равнища на нейното управление.

В ЕС 33% от жените са били подложени на физическо и/или сексуално насилие, а 55% са били жертва на сексуален тормоз. Със Стратегията се отправя призив за предприемане на правни мерки за криминализиране на насилието срещу жени.

Досега нито една държава членка на ЕС не е постигнала равенство между жените и мъжете. Напредъкът е бавен, а между половете продължават да съществуват разлики в заетостта, заплащането, грижите и пенсиите. За да се премахнат тези различия, стратегията очертава набор от ключови действия, включващи: премахване на насилието и стереотипите, основани на пола; осигуряване на равно участие и равни възможности на пазара на труда, включително равно заплащане; и постигане на баланс между половете при вземането на решения и в политиката.

Равенството между половете е съществено условие за иновативна, конкурентоспособна и процъфтяваща европейска икономика. С цел да се премахне неравното заплащане, Комисията започва обществена консултация относно прозрачността при заплащането, като до края на 2020 ще предложи задължителни мерки.

По информация на Economy.bg