В „Централен Балкан“ борят ерозията, забраниха влизането на коли

В Национален парк „Централен Балкан“ ще се предприемат мерки за овладяване на ерозията, за да се възстановят увредени участъци, попадащи в природни местообитания; да се преустанови негативното антропогенно въздействие, което уврежда природни местообитания; да започне процес за поддръжка на природозащитното състояние на целевите природни местообитания. Планирани са противоерозионни мероприятия в участъци, засегнати от почвена ерозия в безлесни и горски територии.
При овладяването на ерозирали участъци в горските природни местообитания на Парка, през 2021 г. са изпълнени различни дейности в седем обекта върху обща площ от 69.63 дка. Поставени са 25 488 линейни метра брегови плетчета, иззидани са 44 каменни прагчета с обща дължина 266 м, поставена е 3084 м телена ограда, направени са 2 бариери. Засадени са 22467 тревни снопчета, извършено е залесяване с 14 913 фиданки. Изпълнени са 31 клеонажа.
Със заповед на директора на Дирекция Национален парк „Централен Балкан“ (НПЦБ) Светослав Тодоров от осми юли се преустанови съгласуването на движение на моторни превозни средства (МПС) с цел туризъм по квотния принцип до 10 автомобила на ден за път с ограничен достъп номер 60 Калофер - Паниците - връх Ботев. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на страницата си във фейсбук.
Ограничението се налага поради констатирани трайни увреждания на тревни местообитания и популации на консервационно значими видове.
Поради слабата дисциплина на водачите и трудния контрол навлизането на значителен брой МПС предизвиква нерегламентирани пътни трасета, включително и западно от връх Ботев в посока връх Млечния чал, посочват от МОСВ.

От министерството информират, че изключения от заповедта се допускат за следните случаи:

- МПС на собственици и ползватели на обекти в НП, по причини необходими за поддръжката и обслужването на обектите;

- МПС на ползватели на ресурси в парка, съгласно т. 4 от Условия за всички зони, с изключение на зона Резервати на раздел 3.2.1.2. „Режими, норми и условия, въведени на основание на чл. 21, т. 16 от Закона за защита на териториите за цялата територия на НПЦБ“ от План за управление на Национален парк „Централен Балкан“, 2016-2025 г.;

- Ползватели и работещи на съоръженията и обектите на връх Ботев, вкл. свързани с обслужването на прилежащата туристическа инфраструктура – заслони, спални и др.;

- МПС на МВР, Министерство на отбраната, Планинската спасителна служба и Дирекция НПЦБ при изпълнение на служебните им задължения;

- МПС със специален режим на движение;

- МПС свързани с провеждането на поддържащи и възстановителни дейности в горите (ПВД) на територията на парка само до обектите на извършване на дейността.