Три месечни вноски депозит внасят гражданите при настаняване в общински жилища

Всеки наемател, на основание издадената Заповед за настаняване, се задължава да внесе три месечни наемни вноски, които остават като гаранция по изпълнение на Договора за наем. В случай, че наемната вноска за наемател е под 20,00 лв., само за такива наематели базисната основа се определя на 20,00 лв., това гласи част от новосъздадения член 34 „а” в Наредба 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища. Промените в наредбата се предлагат от Община Казанлък за разглеждане на заседанието на Общинския съвет на 28 април.


Този внесен депозит се връща на наемателя при прекратяване на сключения Договор за наем и след изплащане на всички наемни вноски и други сметки при ползването на предоставеното жилище под наем. В случай, че наемателят не изпълни горепосочените задължения в срок от седем дни след освобождаване на предоставеното жилище, наемодателят може да прихване дължимите суми от депозита, като върне остатъка, ако има такъв. За наемател с прекратени наемните правоотношения депозитната вноска не се възстановява.


С предложените от общинска администрация промени в Наредба 12 изчисленията за дължимия наем се правят не на база полезна площ, а на база застроена площ. Наемната цена за 1 кв.м общинско жилище става 0,55 лв./кв. м застроена площ. Досега е била 0.35 лв./кв.м полезна площ. За семейства с три и повече лица и за инвалиди с повече от 71% нетрудоспособност месечният наем ще се изчислява по 0.50 лв./ кв.м застроена площ. Досега е било 0.26 лв./кв.м полезна площ.


Граждани с прекратени наемни правоотношения до освобождаването на общинското жилище заплащат пазарен наем в размер на 1,50 лв./кв. м застроена площ.


Община Казанлък мотивира исканите промени с факта, че от 2009 г. не е актуализирана наемната цена на общински жилища, която с оглед постигане на социален ефект е доста ниска. Много от наемателите, поради възраст или заболяване, умират, оставяйки дължими месечни вноски и неплатени сметки за вода и електроенергия, което се посочва като аргумент за задължителния депозит.