Строги санкции предвижда новата Наредба за управление на отпадъците

С глоба от 300 до 1000 лева ще бъде санкционирано физическо лие, което изхвърля отпадъци на неразрешени за това места. При повторно нарушение глобата се удвоява - от 600 до 2000 лева. Това са част от санкциите, които предвижда новата Наредба за управление на отпадъците на територията на община Казанлък, чието гласуване на първо и второ четене предстои на сесията на Общинския съвет утре, 28 януари. Ако лице предава отпадъци от черни и цветни метали с битов характер без декларация за произход, откаже да попълни такава или е подало неверни данни, наказанието е от 1400 до 4000 лева. При повторно нарушение глобата нараства от 2800 до 8000 лева. Неимуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лева се налага на едноличен търговец или юридическо лице, което изхвърля опасни отпадъци на неразрешение за това места, както и ако нерегламентирано изгаря или извършва друго нерегламентирано третиране на опасни отпадъци. Тези и ред други санкции са включени като текстове в проекта за новата общинска Наредба № 23. В нея са посочени различните видове отпадъци, местата, където могат да се изхвърлят, транспортирането, почистването, ангажиментите на различните органи и лица, срокове, забрани, разрешения, изисквания. Разписани са правата, задълженията, контролът на съответните органи и лица. И накрая, при нарушения на правилата, следват глобите.

Според вносителите, целта на документа е да се управляват по-ефективно различните видове отпадъци, сметопочистването, сметоизвозването, рециклирането и разделното събиране на отпадъци на територията на община Казанлък, да се оптимизира цялата организация по тези дейности.

Очаква се с приемането и внедряванено на Наредбата, която е в съответствие със Закона за управление на отпадъците, да се постигне по-ефикасно управление на отпадъците на територията на общината, по-голям контрол върху образуването, изхвърлянето и третирането на отпадъци, да се решат проблемите, свързани със замърсяването на околната среда.