21 са точките в дневния ред на октомврийското заседание на Общинския съвет в Казанлък, което ще се проведе на 28 октомври.
Съветниците ще решат, дали да бъде одобрен нов, краткосрочен общински дълг, в размер до 1 279 000 лева, с който да се финансират проекти в сферата на образованието. Това са изграждането на нов, допълнителен корпус в ППМГ „Никола Обрешков“, както и приетата програма за изграждане и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища, приета за периода 2020-2022 година. В проекторешението са записани и конкретните параметри, касаещи условията за поемането на задължението – срок на погасяване, размер на лихвата и т.н. Според вносителят, мотивът за това предложение е, че за изпълнението на споменатите проекти е необходимо да има сигурно финансиране. Изпълнителите на обектите имат ясно разписани срокове в сключените с общината договори, а извършените дейности не могат да останат неразплатени.

Другата по важна точка е изменение и допълнение на Наредба No22 за рекламната и информационната дейност на Община Казанлък. В предложението са включена информация за реда и местата, на които се разлепват рекламните материали, както и таксите за различните градски зони. А те са:
за първа зона - от 1 до 20 бр. – 20 лв., от 20 до 50 бр. – 50 лв.
за втора и трета зони - от 1 до 20 бр. – 15 лв. и от 20 до 50 бр. – 30 лв.,
за четвърта зона - от 1 до 20 бр.– 10 лв. и от 20 до 50 бр. – 20 лв.

Променя се т. 4 в Забележки със следния текст:
При заплащане на таксата за 12 /дванадесет/ месеца, при издаване на разрешително за рекламна дейност се ползва отстъпка в размер на 10 /десет/ на сто от цялата сума, а за 6 /шест/ месеца – 5 /пет/ на сто.