Средната продължителност на живот на българите намалява Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на България, изчислена за периода 2020 – 2022 г., е 71.9 години, като спрямо предходния период (2019 – 2021 г.) намалява с 1.7 години, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).
Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота. Средната продължителност на живота при мъжете е 68.3 години, докато при жените е със 7.5 години по-висока – 75.8 години. Спрямо 2012 през 2022 г. при мъжете наблюдаваме намаление на средната продължителност с 2.3 години, докато при жените с 1.8 години. Очакваната продължителност на живота за навършилите 65 години е 14.2 години, като за мъжете и жените тя е съответно 12.0 и 16.1 години. В сравнение с 2012 г. през 2022 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, намалява с 1.4 години.
Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 3.0 години по-висока (72.8 години) отколкото на населението в селата (69.8 години).
Очакваната продължителност на живота варира от 69.4 години в област Видин до 74.8 години в област София (столица), като общо в четиринадесет области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област София (8.4 години), а най-малка – в област Шумен (5.9 години).
Спрямо 2012 г. за населението в градовете продължителността на живота е намаляла с 2.1 години, а за населението в селата – с 2.2 години.