Съдия изпълнител ще събира задълженията на неизрядните данъкоплатци

От Дирекция „Местни приходи“ в Община Казанлък приканват всички данъчно задължени лица да погасяват задълженията си в определените от закона срокове.

Данъчно задължените лица, които фигурират в списъците, изготвени на основание чл.182 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и публикувани в интернет страницата на Община Казанлък www.kazanlak.bg, в раздел "Дирекции и отдели" - подраздел „Местни приходи“ - „Длъжници“, следва да се явят на касите на дирекция “Местни приходи”.

На основание чл.17, ал.1, т.2 от ДОПК и по-конкретно правото Ви да бъдете предупредени за последиците от неизпълнение на задълженията по ДОПК, общинската дирекция информира, че в седeмдневен срок след публикуване на настоящото съобщение лицата, незаплатили задълженията си, ще бъдат предадени на частен съдия изпълнител.

Сумите на всички данъчно задължени лица, неплатени доброволно до 21.05.2015 г., подлежат на принудително събиране.

Информация за размера, сроковете и начините на плащане на местните данъци и такси гражданите и юридическите лица могат да получат на адрес:

Казанлък, бул. "Княз Ал. Батенберг" № 4 и на телефони за връзка с отдел "Местни данъци и такси": 0431 98359; 0431 98347; 0431 98350; от 08.30 часа до 17.30 часа, както и на официалния сайт на Община Казанлък - www.kazanlak.bg, подраздел “Електронни услуги”.