Разрешават отглеждането на свине в личните стопанства

Със заповед на изпълнителния директор на БАБХ проф. д-р Паскал Желязков разрешава населване със свине в личните животновъдни стопанства, съобщават от Областна администрация – Стара Загора след проведена работна среща на областния управител Гергана Микова с директора на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) д-р Дамян Миков.

Срещата е във връзка със стартиралото населване на прасета в личните стопанства от типа „заден двор“. Условията, при които ще става това са: до 1 септември 2020 г. се разрешава населването със свине на животновъдни обекти в населени места, намиращи се извън радиуса от 10 км около индустриалните ферми, а след 1 септември - населването със свине и на обекти, намиращи се на разстояние до 10 км от индустриални ферми.

Населването трябва да се извършва с кастрирани и индивидуално идентифицирани свине с произход от животновъдни обекти за отглеждане на свине в индустриални ферми и фамилни ферми. Разрешеният брой за отглеждане на прасета за угояване в лични стопанства е до 3, различни от свине майки и некастрирани нерези.

На регистрация „животновъден обект - лично стопанство“ подлежат всички селскостопански животни: едри преживни животни, дребни преживни животни, прасета за угояване, еднокопитни, зайци и птици. Съгласно новите, значително облекчени ветеринарномедицински изисквания, въведени с наредба от 20 април 2020 г., регистрацията на „животновъден обект - лично стопанство“ вече е безплатна и безсрочна. Тя се извършва по населени места, като стопаните подават при съответния кмет или кметски наместник Заявление-декларация по образец на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).