Прекратяват дейността на омбудсмана с изтичане на мандата му

Правомощията на обществения посредник на община Казанлък да се прекратяват с изтичане на 5-годишния мандат, предлага председателят на Общинския съвет Николай Златанов. За целта е необходимо да се направи промяна в Правилника за организацията и дейността на общественя посредник на община Казанлък, като отпадне текстът, според който „Общественият посредник продължава да изпълнява задълженията си до встъпване в длъжност на новоизбрания обществен посредник“.

Мотивите на председателя Златанов за исканата промяна са, че процедурата по избор на новия омбудсман е изключително тромава и продължителна, като се преминава през три последователни решения на общинските съветници. Златанов посочва още, че усложнената процедура и личните му наблюдения при избор на обществен посредник през 2013 година му дават основание да предложи конкретното изменение в Правилника, с което да се спре многократно повтарящия се процес без да се стигне до окончателен избор. Той цитира случая отпреди 5 години, когато е имало две неуспешни гласувания за предложените кандидати, като едва на третото заседание на Общинския съвет настоящият омбудсман Гинка Щерева е събрала необходимите две трети от гласовете на общинските съветници. Тогава кандидати за обществен посредник бяха още Нанчо Видев, Теодора Георгиева и Мария Славова.

Предложението за отмяна на съществуващия текст в Правилника и прекратяване правомощията на обществения посредник с изтичане на 5-годишния мандат е включено като точка 2 в дневния ред на утрешното заседание на Общинския съвет.