Повече приходи от глоби е събрала Общината в Казанлък миналата година, в сравнение с предходната - 5960 лева през 2017, срещу 4800 лева през 2016 година. А общата стойност на глобите по актове на специализираното звено за периода януари – август 2018 година, предоставени през октомври т.г., са 18 470 лева. Това става ясно от информацията, предоставена от Общината по искане на zakazanlak.bg за дейността на общинския „Екоконтрол”. Община Казанлък търси законови начини за събиране на неплатените глоби. Един от тях е, че на граждани, имащи неплатени задължения, се отказва да бъдат извършени услуги, докато не изчистят дължимите суми. На голяма част от длъжниците са заведени изпълнителни дела за принудително събиране.

25 души работят в специализираното общинско звено ”Екоконтрол”. От тях 19 са полски пъдари, 3 екоконтрольори и 3 са в общинския приют за бездомни кучета.

Основните задължения на служителите са опазване на околната среда на територията на Община Казанлък, опазване на селскостопанското имущество и грижа за безстопанствените животни. Правата и задълженията на селските пъдари са свързани с опазване на земеделските имоти и селскостопанската продукция. Дейността на екоконтрольорите е насочена към опазване на околната среда и техническа помощ. Те основно правят проверки на фирми и граждани, като съставят констативни протоколи при установяване на нарушения. Съставят актове по Наредби № 1, № 2, № 3, № 4, № 7, № 23 и № 30 на Общински съвет, както и по Закона за опазване на селскостопанското имущество и Закона за управление на отпадъците.

Основните нарушения, за които гражданите сигнализират Общината, са за наличие на отпадъци, изхвърлени на нерегламентирани места, нарушения на обществения ред, за незаконно прокопаване на улици, незаконна сеч, нарушения, касаещи пашата на животни в паркове и озеленени площи. След получаване на сигнала специалистите от звено „Екоконтрол“ правят проверка, установяват нарушението и нарушителя и съставят констативни протоколи за резултата от проверките. На базата на тези протоколи съставят актове за установяване на нарушения съгласно разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания. Санкциите се определят от наказващия орган, който издава наказателно постановление. При констатиране на нарушения, свързани с кражба на селскостопанско имущество, паша на животни в чужди имоти или общински озеленени и други такива, екоконтрольорите имат право да конфискуват превозните средства и откраднатото като веществени доказателства.

В община Казанлък няма незаконни сметища, съгласно Закона за управление на отпадъци, става ясно от информацията от Общината.

На територията на цялата община има много места, където гражданите нерегламентирано изхвърлят отпадъци. По време на различни национални и общински кампании за почистване с помощта на строителните фирми или за своя сметка служителите от Общинско предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ почистват огромните камари от строителни и битови отпадъци. Освен кампанийно, ежедневно се почистват с техника натрупаните отпадъци около контейнерите. Служителите от звено „Екоконтрол“ ежедневно следят за нарушители, които возят или изхвърлят строителни отпадъци на нерегламентирани места.

От началото на 2018 година до сега има съставени 30 акта само за незаконно превозване и изхвърляне на строителни отпадъци. Най-голямата глоба, която е наложена на фирма за такова нарушение, е 10 000 лв.

Според информацията, за повишаване ефективността на работа на екослужителите е необходимо да се подобри взаимопомощта с органите на Полицията.

Гражданите могат да сигнализират за най-различни нарушения писмено, чрез подаване на жалби и устно на горещия телефон на Община Казанлък 0700 400 56.