ЕК одобри 1,6 млрд. евро за програма „Транспорт” С повече от година закъснение Европейската комисия одобри първата голяма инфраструктурна програма за България от новия 7-годишен програмен период. Програмата „Транспортна свързаност“ е на стойност 1.61 млрд. евро и трябваше да започне да се изпълнява още през 2021-а Политическата нестабилност у нас и пандемията забавиха страната ни в подготовката на документите пред ЕК.
Европейският съюз отпуска 1.61 милиарда евро, една от най-големите суми за българските програми за сближаване през този програмен период. Тези инвестиции ще насърчат използването на екологосъобразни видове транспорт и алтернативни горива, ще подобрят качеството на пътната, железопътната и морската инфраструктура, и ще допринесат за намаляване на вредното въздействие на транспорта върху околната среда. Една от основните задачи, определени в програмата, е навременното завършване на TEN-T мрежата и цифровата трансформация.
Сред другите приоритети са:
• Привличане на пътници и товари към железопътния транспорт чрез подобряване на качеството на железопътната инфраструктура;
• Премахване на наличните “тесни места“ по пътната инфраструктура;
• Разработване на интелигентни транспортни системи и прилагане на новаторски решения за стабилна, интелигентна, сигурна и интермодална TEN-T мрежа в съответствие с целите на националната транспортна политика и препоръките на европейския семестър.
Най-важните планирани инвестиции са:
• Изграждане и модернизация на железопътни участъци по коридора Ориент/Източно Средиземноморие, включително железопътна връзка между Република България и Република Северна Македония, както и модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир;
• Изграждане на пътен участък по протежение на коридора Ориент/Източно Средиземноморие и подобряване на свързаността между Рейнско-Дунавския коридор и Ориент/Източно-Средиземноморския коридор в посока Север-Юг, включително изграждането на магистрала Русе - Велико Търново;
• Изграждане на инфраструктура за алтернативни горива по основните направления на националната пътна мрежа;
• Развитие и разширяване на вътрешно водни пътища и морските пристанища за обществен транспорт за извършване на мултимодални операции, модернизиране и развитие на терминали и пристанищни съоръжения за комбиниран транспорт.
Проектите, съфинансирани от ЕС по Програмата „Транспортна свързаност“, ще допринесат и за постигането на целите на Стратегията на ЕС за региона на река Дунав.