Две временни комисии предстои да гласуват на първото си редовно заседание общинските съветници в мандат 2019-2023. Първата временена комисия, която ще работи до 30 април 2020 година, ще има задача да изготви проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък. Сега действащият Правилник е от 2003 година, а последната му редакция е от март 2018 година. Необходимо е неговото синхронизиране с разпоредбите на Закона за местното самоуправлание и местната администрация, мотивира предложението си председателят на Общинския съвет Николай Златанов за изцяло нов документ. Според него, това ще придаде по-голяма стабилност на новоприетия нормативен акт и ще прекрати възможността той да бъде атакуван, поради допуснати нередовности в предходните години.

Комисията е със 7-членен състав с председател Николай Златанов. Заместник-председателят и петимата членове ще бъдат избрани на заседанието на 28 ноември. Срокът, в който комисията трябва да предложи допълненията и измененията в Правилника, е 1 април 2020 година

Втората временна комисия е за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък, мандат 2020 - 2024 г. За Районен съд-Казанлък са необходими 30 съдебни заседатели, като 26 от тях е необходимо да са предложени от Общинския съвет.