За всички младежи до 25 години, които в момента не учат и не работят ще могат да се включат в инициативата Европейска гаранция за младежта. С тази инициатива младежите ще могат да получат добро предложение за работа, продължаване на образованието си, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца. Единственото условие е младежите да се регистрират в Дирекция „Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес. В зависимост от индивидуалното потребление, инициативата дава възможност за различни видове подкрепа, обучения и ориентиране като:
Професионално ориентиране – предоставяне на информация за избора на професия, квалификация, допълнителна квалификация или преквалификация;
Мотивационно обучение, което се предоставя, както в бюрата по труда, така и от външни лицензирани организации;
Обучение за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности, търсени на пазара на труда;
Мерки за създаване на работни места чрез финансови субсидии за работодателите;
Стажантски програми и мерки, насочени към младежи със средно или по-високо образование и с професионална квалификация;
Осигуряване на чиракуване на младежи с ниско равнище на образование и без квалификация;
Субсидиране на временна заетост;
Насърчаване на териториалната мобилност в страната при търсене и започване на работа;
Предоставяне на услуги от мрежата на европейските служби за заетост (EURES);
Подкрепа за стартиране на собствен бизнес от младите хора с високо образование и квалификация, които имат мотивация и бизнес идеи.

Крайната цел на Националната гаранция е подкрепа при прехода от образование към заетост, осигуряване на първа работа и трайна заетост. Инициативата Европейската гаранция за младежта е разработена съгласно Препоръка на Съвета на ЕС, а Дирекция „Бюро по труда” – Казанлък продължава активната работа по Националния план за нейното изпълнение.

За повече информация може да се обърнете към трудовите посредници в дирекция „Бюро по труда” Казанлък – гр. Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг” №4 ет. 4, стая №7 или на тел. 0431 64571