На 1 юли „Арсенал“ АД домакинства годишното обучение на ръководителите и специалистите от машиностроителни фирми в региона по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Обучението се организира от Българската браншова камара „Машиностроене“. Присъстват представители на комисиите по условия на труд от редица предприятия в региона – домакинът „Арсенал“ АД, „Капрони“ АД – Казанлък, Завод за пружини – Крън, „Бъдещност“ АД – Чирпан, „Хранивест“ и „Прогрес“ – Стара Загора.
Основен лектор е Александър Борисов, главен инспектор в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, който отговаря за сектор „Машиностроене“.

Темите на семинара са: правила за инструктаж по безопасни и здравословни условия на труд; разследавне на трудови злополуки; оценка на риска на ръчната работа с тежести.

Приветствие към участниците поднесе инж. Билян Тошков, изпълнителен директор на „Арсенал – 2000“ АД и производствен директор на „Арсенал“ АД, който пожела успех на форума. Основните цели на тези периодични обучения са усвоване на методи, форми и средства за осигуряване на безопасна работна среда, усвояване на основни нормативни изисквания, норми, правила и мерки за безопасен и здравословен труд, поддържане на знания и умения през целия период на трудова дейност.