За тази година в бюджета на община Казанлък са отделени средства в размер на 1 475 000 лв., от които 813 000 лв за ремонти и частично изкърпване на градските улици, 462 000 лв. за ремонти на улици в 19-те населени места на Общината и 200 000 лв. – за четвъртокласнатапътна мрежа, свързваща населените места в Общината.

За 2016 г. Община Казанлък ще реконструира общо 49 улици в града и населените места. С допълнителните средства от държавния бюджет в размер на 600 хил. лв. ще бъдат асфалтирани 21 улици на територията на община Казанлък с обща дължина 19 180 кв.м.