Арсеналските охранители отбелязват двадесет години от създаването на отдела. Фирмената охранителна дейност на „Арсенал“ е регламентирана със Заповед на Генералния директор на дружеството инж. Николай Ибушев от началото на месец юли 2000-та година.

Точно този период от началото на лятото се оказва съдбовен за работата, свързана с охраната и сигурността на предприятието.

На снимката: Инж. Николай Ибушев, генерален директор на „Арсенал“ АД, наблюдава работата в денонощния видеоцентър за наблюдение

Първият охранителен взвод

Тази дейност си има своята предистория и я откриваме далеч назад в годините, когато се формира първият охранителен взвод към Държавната военна фабрика. Годината е 1931-ва. Служебно писмо № 2507 от 3-ти юли изисква 18 редници от различни артилерийски части, които полагат основите на вътрешната охранителна дейност. Няколко месеца по-късно, на 10 декември същата година, със Заповед № 67 на Казанлъшкия гарнизон, караулът при фабриката от гарнизонен става „домашен“. Към 18-те войници от артилерийските части са изпратени допълнително още войници от Осми пехотен Тунджански полк, с които се формира охранителна команда, състояща се от три взвода, които са задължени да изпълняват следните задачи:
- да охраняват фабриката, като носят караула и патрулната служба в нея;
- да предпазват фабриката от пожар;
- да пазят реда и спокойствието във фабриката;
- да дават хора за отцепление на района при изпитателни стрелби;
- да помагат при товаро-разтоварните работи и пренасянето на материалите до складовете.

Създава се и пожарна служба, която пък имала за задача да отстранява причините за пожар и да бъде в готовност да гаси, ако има такъв. Специалният противопожарен правилник е трябвало да се познава и да се спазва стриктно.

През 1935 г. в Държавната военна фабрика се създава и нова длъжност – „Комендант“, която се поемала от строеви офицер, на когото са подчинени пожарната команда, телефонистите, портиерите, пазачите, които трябвало и да следят за влизането и излизането на външни за фабриката лица. В задълженията на коменданта влиза още и уреждането на противовъздушната отбрана и отбраната при безредици.

През 1943 г. охранителната команда е преименувана в „Охранителна батарея“ и преминава на подчинение на коменданта на фабриката във всяко отношение.
От месец април 1947 г. с Постановление на Министерския съвет военната фабрика в Казанлък преминава на стопанска самоиздръжка като самостоятелна юридическа единица и от Министерството на народната отбрана по-късно преминава към Министерството на индустрията. Във връзка с това охранителната батарея се предава на Втори противовъздушен полк. Помещенията на батареята, намиращи се в казармата в югозападния район на фабриката, се предават на поделение „Балкан-39“, което се заема с охраната.

На снимката: Охранителите на "Арсенал" през 80-те години на ХХ век

След това охранителната дейност се поема от ведомствена милиция към Министерството на вътрешните работи. С настъпилите промени в края на 80-те години тази служба се закрива и се създава нова – Ведомствена служба „Охрана“ към „Арсенал“, подчинена на МВР. Със заповед на министъра на вътрешните работи в началото на юли 2000-та година службата се разформирова и се създава вътрешнозаводска, подчинена на Директора по административните и специални въпроси.

Оттогава са изминали почти 90 години

Двадесет от тях служба „Охрана“ е организирана и администрирана от „Арсенал“ АД. С годините охранителната дейност е претърпяла промени. Като цяло основните задачи са се запазили, но е разширен диапазонът на дейността.

Днес към службата работят 284 души, разпределени в три звена: въоръжена охрана, невъоръжена охрана и сигнално-охранителна дейност. Работата им е съобразена с действащата в България законова и нормативна уредба и Правилниците за вътрешния ред и пропускателния режим в „Арсенал“. Стриктното спазване на регламентираните задачи определят нормалното функциониране и пълноценната дейност на цялата фирма. На служителите от отдел „Охрана“ се разчита по време на фирмени мероприятия, както и обезпечаване реда и ликвидиране на последиците от последвали аварии и природни бедствия. За осъществяването на дейността на службата се разчита на служителите от трите направления, които преминават през предварителен подбор при постъпване на работа и периодични психологически прегледи. Необходимо е служителите да притежават съответни качества като бдителност, съобразителност и адекватна реакция при възникване на извънредни ситуации, а за въоръжената охрана – умело боравене и с огнестрелно оръжие.

Тодор Карагьозов – в момента старши на охранителна смяна на площадка Мъглиж, си спомня как само за един ден от служители на МВР се превръщат в арсеналски охранители. „Бяхме близо 250 души. Някои предпочетоха да бъдат уволнени от структурите на МВР, други останахме в „Арсенал. И така до днес“. Редом с неговото име в списъчния състав на отдел „Охрана“ от двадесет години стоят имената и на неговите колеги: Кольо Алагенов, Иван Карамфилов, Митко Василев, Георги Фотев, Данчо Бозуков, Недялко Стамов, Минчо Дрянков, Асен Караилиев, Иван Георгиев, Христо Драгов и др. Всички те, както и по-младите им колеги, притежават най-важните качества за длъжността, която заемат –

дисциплина, дълг, отговорност

На снимката: Заедно с генералния директор на "Арсенал" АД инж. Николай Ибушев във видеоцентъра са Стойчо Крачолов, директор „Административни и специални въпроси“, и Николай Шишков, ръководител на звено СОД

През изминалите 20 години, в изпълнение изискванията на ръководството на фирмата, поетапно навлизат нови сигнално-охранителни средства – по-прецизни и чувствителни датчици, по-надеждни системи, видеонаблюдение и т .н. „Логичен завършек бе изграждането и повече от година функционира денонощен видеоцентър за наблюдение от най-съвършен тип“, – казва началникът на отдел „Охрана“ Васил Василев. Гордост за фирмата е и компютъризираната система за охрана на новоизградени складови и производствени обекти.

Михаил Михайлов, който също е в отдела от самото му създаване, счита, че „човек трябва да бъде призван за тази работа, трябва да има усет и бдителност. И най-важното – да изпълнява задълженията си безупречно и с желание. Делник или празник – щом си дежурен, няма значение. Забравяш за рождени дни или семейни тържества“. Това е вече наистина дълг, въпрос на чест и самосъзнание. Той разказва и за първия си ден като охранител във фирмата. Спира автомобил на излизане от „Арсенал“, любезно моли да се отвори багажника и да го провери. Дотам стига в старанието си, че проверява усърдно новия си ръководител. „Сигурно ще помня този случай цял живот“, – споделя Михайлов.

Един от по-новото попълнение в отдел „Охрана“ – Данаил Карагьозов, определя работата като „ангажираща сериозно вниманието“. Заедно с това трябва да се проявяват наблюдателност и учтивост. Срещата с различни хора изисква определено и комуникативност. Спокойствие и увереност му вдъхват и ръководителите на службата, защото те проявяват уважение и разбиране към всеки член на многобройния колектив.

Въпреки канализирането и усъвършенстването на дейността с годините, нови задачи изникват непрекъснато. Последните особености в работата на охранителите са свързани с противоепидемичните мерки от началото на месец март тази година. С цел опазване здравето и живота на работещите във фирмата, ръководството на „Арсенал“ разпореди закупуването и монтирането на стационарни термовизионни камери на всички портали. Така се осъществява пълен контрол на всички влизащи на територията на дружеството.

„Амбицията, с която работят младите технически кадри, и високопрофесионалната им работа, ни карат да се чувстваме уверени пред бъдещите предизвикателства“, – казва ръководителят на звено СОД Николай Шишков. „Радостното е, че постъпват и по-млади хора, на които ще се разчита занапред“, – с гордост заявява Васил Василев и добавя имената на някои от тях: Красимир Илийков, Иван Дънов, Боян Боев, Пеньо Гърков и др.

С Постановление № 48 от 22 март, 2016 г. на Министерския съвет „Арсенал“ е обявен за Обект със стратегическо значение за държавата. С това нарастват и отговорностите на служба „Охрана“. Но се увеличават и проверките, свързани с тези отговорности. Съвсем наскоро завърши проверка от ДАНС и други служби от МВР, които определят фирмената охранителна дейност като „адекватна и целенасочена“. И нещо повече –

персоналът е изключително добре подбран и подготвен

Ръководството на „Арсенал“ има съществен принос за организацията на работата, свързана най-вече с осигуряването на средства за закупуването и въвеждането на нова и модерна техническа апаратура, подпомагаща охранителната дейност.
„Поглеждайки назад към изминалите две десетилетия и постигнатото развитие в цялостната дейност на службата, твърдо сме уверени, че ще бъдем в крак с непрекъснатия стремеж на развитие на фирмата и за в бъдеще“, – категоричен е началникът на отдел „Охрана“ Васил Василев.